دَ تیاره نه پورې وتلو لار

دا زمانه د ډیرو خلقو لپاره توره تیارهٔ ده یعنی د ویری او غم زمانه ده. سوال دا پیدا کیږي چی په دی تیاره کښي ده رڼه لار شته؟ ستا سو دَ تور ژوندون نه دَ خلاصون لار شته؟ حضرت مالك عیسٰی مسیح فرمائیلی دی " زه دََ دُنیا نُور یم. څوك چی ما پسی راځی هغه به په تیارهٔ کښي نهٔ ګرځی بلکه په هغه نُور کښي چی ژوندُون روښانه کوی."

A way through the darkness