سلسله ۱ - خدائ حقیقی کلام

دَ کتابِ مقدس نه دَ خداۓ رښتنی کلام چی مونږ ئي ٱمید، قرار، بخښنه او تل ژوندون بیاموموں. مالك عیسیٰ فرمان دے " دا صداقت به تاسو له خلاصون درکړی" راځئ دَ خدائ رښتنی کلام واورۍ

 موجود ه  دور کښی مونږ دَ خدائ  تعالٰی ډیر اختیاج لرو

موجود ه دور کښی مونږ دَ خدائ تعالٰی ډیر اختیاج لرو

دا زمانه دَ درد او غم، جنګ جګړو او بدۍ زمانه ده. زمونږ خیلخانه ډیر غمونه زغمي. حقیقتاً په دی وخت کښي مونږ ته پکار دی چی خپل حقیقی خدائ لټون وکړو چی مونږ هغه ته نزدي شُو.

موجود ه دور کښی مونږ دَ خدائ تعالٰی ډیر اختیاج لرو
دَ بنیادم مسائل او دَ خدائ تعالٰی حل

دَ بنیادم مسائل او دَ خدائ تعالٰی حل

تاسو تا معلومه ده چی موجوده زمانه که بنیادم ډیر په غمونوں که ډوب دے. نو ګلونوں سوال دا دی چی آیا خدائ سره ستاسو د غمونوں حل شته ؟ خدائ دَ دی حل د مالك عیسٰٰی په وسیلی سره راکوي - نو اوس معلوم کړۍ!

دَ بنیادم مسائل او دَ خدائ تعالٰی حل
خُدائ  تعالٰی شان څه دی؟

خُدائ تعالٰی شان څه دی؟

دا زمانه د ډیرو خلقو لپاره توره تیارهٔ ده یعنی د ویری او غم زمانه ده. سوال دا پیدا کیږي چی په دی تیاره کښي ده رڼه لار شته؟ ستا سو دَ تور ژوندون نه دَ خلاصون لار شته؟ حضرت مالك عیسٰی مسیح فرمائیلی دی " زه دََ دُنیا نُور یم. څوك چی ما پسی راځی هغه به په تیارهٔ کښي نهٔ ګرځی بلکه په هغه نُور کښي چی ژوندُون روښانه کوی."

خُدائ تعالٰی شان څه دی؟
دَ تیاره نه  پورې وتلو لار

دَ تیاره نه پورې وتلو لار

دا زمانه د ډیرو خلقو لپاره توره تیارهٔ ده یعنی د ویری او غم زمانه ده. سوال دا پیدا کیږي چی په دی تیاره کښي ده رڼه لار شته؟ ستا سو دَ تور ژوندون نه دَ خلاصون لار شته؟ حضرت مالك عیسٰی مسیح فرمائیلی دی " زه دََ دُنیا نُور یم. څوك چی ما پسی راځی هغه به په تیارهٔ کښي نهٔ ګرځی بلکه په هغه نُور کښي چی ژوندُون روښانه کوی."

دَ تیاره نه پورې وتلو لار
زنځیرونه ماتول

زنځیرونه ماتول

ډیر خلق په زنځیرونو کلک تړلی شوي بندیوان دي چی کوم نه دَ هغؤی خلاصیدون ګران دي- دا دَ ویرے ، دَ ګناه ، دَ نشی ، دَ بدوعاداتو ـ او دغه شان نور ډیر زنځیرونه- مالك عیسٰی مسیح ووئیل ، "که چری زه تاسو آذاد کړم نو تاسو به په رښتیا آزاد یئ" مالك مسیح باندی دَ ایمان په وسیله ستاسو خلاصیدون شته -

زنځیرونه ماتول
شیطانی  پوډر

شیطانی پوډر

هیروئن او پوډرو نشه حقیقت کښی داه شیطانی پوډر دي او داه دَ هغه خطرناک شیطانی زنخیر حصه دي کوم چه انسانی ژوند له کمزورتیا ،رسوائی او نیستی که بندیوان کړی څومره کسان پو دي رسوائی او نیستئ ولکه کښي تړلي شوی دی ! خپل ځان او هغوی لپا ره چه دِ رسوائی او عذاب نه تاسو خلاصون غواړئ ون مالك عیسیٰ مسیح کلام واورئ

شیطانی پوډر

سلسله ۲ - حیران کوونکې قِصه

حیران کوونکې قِصه دَ مالك عیسٰی مسیح ریښتینی قِصه او تاریخ دي - دا کلامِ مقدس تورات ،دَ حضرت داؤد زبُور او انجیل شریف نه اخیستلې شوي -يد دا د مالك مسیح قِصه ، واقعئ حیرانکوونکی قِصه ده

بی مثال عیسٰی

بی مثال عیسٰی

مالك عیسٰی بی مثاله دي هغهٔ نه علاوه څیه څوک داسی نشته چی له پاس نه رالیګلی شوی وي- داه په مقدس تورات او انجیل کښي لیکلی شوي دي چی مونږ ته دَ خدائ له طرفه نازل شوی کلام دي-

بی مثال عیسٰی
حیرانوونکی عيسٰی

حیرانوونکی عيسٰی

دا دَ انجیلِ مقدس مطابق دَ مالك عیسٰی حیرانوونکو کارونو ، معجزو او تعلیماتو په باب يښک بیان دي- په انجیل شریف کښي دَ مالك مسیح په باره کښي بیان دي چی" دا لا څوک دي چی باد آؤ دریاب یئ هم حُکم منی.” اوس دلته دَ حیرانوونکی عیسٰی په باره کښي معلوم کړئ-

حیرانوونکی عيسٰی
 پیغمبر یا دَ پیغمبر نه لوئ

پیغمبر یا دَ پیغمبر نه لوئ

مالك عیسٰی المسیح په باره کښي دا سوال ډیر اهمیت لری او زمونږ دَ ده پیژندنه زمونږ ژوند او عقیده دواړه متاثره کوی- آیا مالك عیسٰی دَ نورو پیغمبرانو په شان یؤ پیغمبر دی ؟ یا عیسٰی المسیح دَ یو پیغمبر نه ډیر لوئ دی؟ بنیادم دَ دي اهم سوال ،جواب نه شی ورکولي- یواځی دَ خدائ نه بدلیدونکی کلام کښي دَ دي جواب شته دي- اوس دَ خدائ کلام نه جواب واورۍ

پیغمبر یا دَ پیغمبر نه لوئ