دَ پښتو شاعرى

مهربانى وکړئ اؤريدلو دَ پاره په خپله مرضئ شاعرى خوښه کړئ. اؤ مزه ترې واخلئ