د حضرت سليمان خواږهٔ سرودونه

اتم باب

۱اے کاش چې تهٔ زما دپاره لکه د ورور په شان وينه،

چا چې زما سره د مور په سينه خولهٔ ايښې وينه.

نو کله چې تهٔ ما په لار کښې ليدلے نه

نو ما به تهٔ ښُکلولے نه

او چا به هم په ما باندې اعتراض کولو نه.

۲ما به تۀ د خپل ماشومتوب کور ته راوستے وينه،

او هلته به تا ما ته سبق ښودلے وو نه.

ما به درته د څښلو دپاره مزيدار شراب درکړى وُو نه،

د خپلو خوږو انارو شربت به مې درکړے وو نه.

۳ستا ګس لاس به زما د سر لاندې وونه،

او ستا ښى لاس ځانته راغاړه ايستمه.

۴اے د يروشليم پيغلو، ما سره وعده وکړئينه،

مينه مه رابيداروئينه، ترڅو چې يې ونهٔ غواړينه.

شپږم سرود

ښځى </h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v5">۵</span>دا د صحرا نه څوک راروان دے نه، </p><p class="q2">چې خپل سر يې د محبوبې په اُوږه باندې ايښے دے نه؟ <span class="endverse"></span></p><title class="sp">محبوبه</h3> <p class="q2">زهٔ تا د سيب د ونې لاندې راپاڅومه، </p><p class="q2">په کوم ځائ کښې چې تهٔ خپلې مور زيږولے ينه، </p><p class="q2">چرته کښې چې په ډير تکليف هغې تهٔ زيږولے ينه. </p><p class="q1"> <span class="verseno" id="v6">۶</span>زما مينه په خپل زړهٔ باندې لکه د مهر په شان ولګوه نه، </p><p class="q2">او په خپل لاس باندې ما لکه د مهر په شان ولګوه نه. </p><p class="q2">ځکه چې مينه لکه د مرګ په شان زوروره ده نه، </p><p class="q2">او د هغهٔ غيرت تر عالم ارواح پورې رسيږينه، </p><p class="q2">او د مينې د اور شغلې ډيرې زورورې دينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v7">۷</span>ډيرې اوبۀ د مينې اور مړ کولے نۀ شينه، </p><p class="q2">او نۀ سيلاب دا وړلے شينه. </p><p class="q2">که څوک غواړى چې په خپل ټول مال دولت سره مينه په بيعه واخلينه </p><p class="q2">خو د هغهٔ قيمت به د مينې په مقابل کښې حقير وشميرلے شينه. <span class="endverse"></span></p><title class="sp">دوستان</h3> <p> <span class="verseno" id="v8">۸</span>زمونږ يوه وړه خور ده نه، </p><p class="q2">او لا تر اوسه د هغې سينې شوې نهٔ دينه. </p><p class="q2">که څوک د هغې غوښتلو له راشينه </p><p class="q2">نو مونږ به څهٔ کوُو نه؟ </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v9">۹</span>که هغه لکه د يو ديوال په شان پيغله وے نه، </p><p class="q2">نو مونږ به د هغې د سپينو زرو د برج سره حفاظت کړے ونه. </p><p class="q2">او که هغه يوه دروازه وے نه، </p><p class="q2">نو مونږ به ورته د دِيار تختې لګولے وے نه. <span class="endverse"></span></p><title class="sp">محبوبه</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v10">۱۰</span>زۀ د يو ديوال په شان پيغله ومه، </p><p class="q2">او اوس زما سينې لکه برجونه په شان دينه. </p><p class="q2">کله چې زما جانان ما ته ګورينه، </p><p class="q2">نو هغه زما په کتلو باندې خوشحالېږينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v11">۱۱</span>د سليمان په بعل هامون کښې د انګورو يو باغ وونه، </p><p class="q2">کوم چې هغهٔ ماليانو ته په اجاره ورکړے وونه، </p><p class="q2">هر يو به ورله زر د سپينو زرو سيکې ورکولے نه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v12">۱۲</span>خو زما د انګورو باغ زما دے چې چا له يې ورکومه، </p><p class="q2">سليمانه! ما ته د سپينو زرو زر سيکې مۀ راکوه نه، </p><p class="q2">خو زهٔ به هغه چا ته د سپينو زرو دوه سوه سيکې ورکړمه، </p><p class="q2">څوک چې زما د باغ د ميوو خيال ساتينه. <span class="endverse"></span></p><title class="sp">محبوب</h3> <p> <span class="verseno" id="v13">۱۳</span>زما محبوبې، تهٔ چې په باغ کښې ‌ژوند کوينه، </p><p class="q2">زما دوستان په دې انتظار کښې دينه </p><p class="q2">چې ستا آواز واورينه. </p><p class="q2">خو پريږده چې زهٔ واورمه <span class="endverse"></span></p><title class="sp">محبوبه</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v14">۱۴</span>زما جانانه، زر په منډه راشه، </p><p class="q2">او يا لکه د هوسۍ او د ځوان غرڅهٔ په شان راشه </p><p class="q2">خوشبوداره غونډو ته راشه. <span class="endverse"></span> </p> </div> <div class='scripturenav' dir='rtl'><hr /> <span id='prevchapter'><a href='song-of-songs-7' type='text/html' rel='prev'>خواږهٔ سرودونه ۷</a></span> </div> <script> // Initialisation of play button. See also function declaration at top. var eleBiblePlayer = document.getElementById('audPlayer'); var eleBiblePlayButton = document.getElementById('bibleplaybutton'); if (eleBiblePlayButton != null) { // Now set the events (don't use onclick= style because we already have events in karaoke.js) if (eleBiblePlayer.attachEvent) { // Old Browsers eleBiblePlayer.attachEvent('onpause', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }); eleBiblePlayer.attachEvent('onended', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }); eleBiblePlayer.attachEvent('onplay', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon pause'; }); // will get called from control AND maybe a repeat from fn pzBiblePlay } else { // New Browsers eleBiblePlayer.addEventListener('pause', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }, false); eleBiblePlayer.addEventListener('ended', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }, false); eleBiblePlayer.addEventListener('play', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon pause'; }, false); // will get called from control AND maybe a repeat from fn pzBiblePlay } } </script> </div> </div> </div> <!-- social-share --> <div class="social-share text-center"> <div class="container"> <ul> <li><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPashtoZeray&layout=box_count&show_faces=false&width=55&action=like&font&colorscheme=light&height=61" class="fblike"></iframe></li> <li><a class="facebook" href="https://www.facebook.com/PashtoZeray"><span> </span></a></li> <!-- <li><a class="twitter" href="https://twitter.com/pashto"><span> </span></a></li> --> <!-- <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"> {lang: 'en-GB'} </script> <li><span class='gplusone'> <g:plusone href="https://pashtozeray.org/bible/"></g:plusone> </span></li> --> </ul> <div class="clearfix"> </div> </div> </div><!-- social-share --> <!-- footer --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="footer-right wow fadeInRight" data-wow-delay="0.4s"> <ul> <li><a href="/">هر کله</a></li> <li><a href="/bible/"> کلام مقدس</a></li> <li><a href="/programmes/">ریډیو</a></li> <li><a href="/music/">موسیقی</a></li> <li><a href="/resources/">ذريعه</a></li> <li><a href="/contact/">زومونږ پته</a></li> </ul> </div> <div class="footer-left wow fadeInLeft" data-wow-delay="0.4s" > <p>چاپرښته ۱۹۹۶-۲۰۱۸ پښتو زیرے ﺍﻭ څ.ب.س</p><!-- Copyright Pashto Zeray. All Rights Reserved --> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> </div><!-- footer --> <script type="text/javascript"> <!-- /* Load page */ window.onload = function() { var sRule1 = "@font-face {" + " font-family: 'Scheherazade';" + " src: local('Scheherazade'), url(/css/Scheherazade-R.woff2) format('woff2'), url(/css/Scheherazade-R.woff) format('woff');" + "}"; var sRule2 = ".scripture p { font-family: 'Scheherazade'; font-size: 130%; }"; var style1 = document.styleSheets[0]; if ( "function" === typeof(style1.insertRule) ) { // Firefox, Safari, Chrome style1.insertRule(sRule1, 0); style1.insertRule(sRule2, 0); } else if ( "string" === typeof(style1.cssText) ) { // IE style1.cssText = sRule1; style1.cssText = sRule2; } } //--> </script> <!-- sticky navigation for header (pins to top of browser) --> <script> var navoffset= document.getElementById('divHeader').getBoundingClientRect().top; window.onscroll=function(){ var scrollpos = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; if(scrollpos >= navoffset){ document.getElementById("divHeader").className = "header fixed"; }else{ document.getElementById("divHeader").className = "header notfixed"; } } </script> <script> <!-- (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-61654769-2', 'auto'); ga('send', 'pageview'); //--> </script> </body> </html>