د حضرت سليمان خواږهٔ سرودونه

پينځم باب

محبوب</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v1">۱</span>زما دنيا، زما ناوې، زهٔ په خپل باغ کښې </p><p class="q2">داخل شوے يمه. </p><p class="q2">زۀ د مُر چيړ او خوشبوداره مصالحې راټولومه. </p><p class="q2">ما خپل ګبين د شاتو سره وخوړلونه، </p><p class="q2">او زهٔ خپل پئى او شراب څښمه. <span class="endverse"></span></p><title class="sp">ښځې</h3> <p class="q1">اے عاشقانو، وخورئ او وڅښينه! </p><p class="q2">او د مينې نه مست شئينه! </p><h3 class="sectiontitle">څلورم سرود</h3> <title class="sp">محبوبه</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v2">۲</span>زۀ اُودۀ ومه خو زما زړهٔ بيدار وونه، </p><p class="q2">غوږ شه! زما جانان ور ټکوينه. </p><p class="q2">”زما د زړهٔ دنيا او محبوبې ورکولاو کړه، </p><p class="q2">زما ګوګوشتکې، زما بې عيبه مينې. <span class="endverse"></span></p><title class="sp">محبوب</h3> <p class="q1">زما سر په شبنم باندې لوند دېنه، </p><p class="q2">او د شپې پرخې مې ويښتهٔ لوُندهٔ کړى دينه.“ </p><title class="sp">محبوبه</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v3">۳</span>ما خو جامې ويستلى دينه، </p><p class="q2">نو دا بيا دوباره واچوم څهٔ؟ </p><p class="q2">ما خپلې پښې وينځلى دينه، </p><p class="q2">بيا دا دوباره په خاورو ګنده کړم څهٔ؟ </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v4">۴</span>زما جانان خپل لاس په ور کښې رااوږد کړونه، </p><p class="q2">نو زما زړهٔ د هغهٔ دپاره په درزيدو شونه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v5">۵</span>نو زهٔ راپاڅيدم چې خپل جانان ته ور کولاو کړمه. </p><p class="q2">زما د لاسونو نه عطر په څڅيدو شونه. </p><p class="q2">زما د ګوتو نه د مُر چيړ په څڅيدو شونه </p><p class="q2">کله چې ما د ور کونډه راښکله. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v6">۶</span>ما خپل جانان ته ور کولاو کړونه، </p><p class="q2">خو هغه بيا تلے وو، نو زهٔ سخته پرېشانه شومه، </p><p class="q2">ما هغه ولټولو، خو هغه مې پيدا نهٔ کړونه، </p><p class="q2">ما هغۀ ته آواز وکړونه، </p><p class="q2">خو هغۀ ما ته جواب رانهٔ کړونه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v7">۷</span>کومو څوکيدارانو چې په ښار کښې ګشت کولونه </p><p class="q2">نو هغوئ زۀ ونيولم، هغوئ زۀ ووهلمه </p><p class="q2">او په وهلو يې تکه شنه کړمه، </p><p class="q2">او د ښار د ديوالونو چوکيدارانو </p><p class="q2">زما د مخ نه پلو اوچت کړونه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v8">۸</span>اے د يروشلم ښځو، ما سره دا وعده وکړئينه، </p><p class="q2">کۀ چرې تاسو زما جانان وليدلو، هغۀ ته ووائينه </p><p class="q2">چې زهٔ د هغهٔ د مينې په وجه کمزورې شوې يمه. <span class="endverse"></span></p><title class="sp">ښځې</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v9">۹</span>اے په ټولو پيغلو کښې ښائسته جينۍ، ستا جانان </p><p class="q2">د نورو سړو نه کوم خاص خصوصيت لرينه؟ </p><p class="q2">په هغۀ کښې داسې څۀ خاص دينه، </p><p class="q2">چې مونږ تا سره دا لوظ وکړونه؟ <span class="endverse"></span></p><title class="sp">محبوبه</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v10">۱۰</span>زما جانان سور سپين دېنه، </p><p class="q2">او په لسو زرو کښې د ټولو نه اعلٰى دېنه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v11">۱۱</span>د هغۀ سر د سوچه سرو زرو دېنه، </p><p class="q2">د هغۀ وېښتۀ وَل وَل دينه، </p><p class="q2">او لکه د کارغۀ په شان تور دېنه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v12">۱۲</span>د هغۀ سترګې د ګوګوشتکو په شان دينه </p><p class="q2">چې د اوبو د چينو په خوا کښې وينه </p><p class="q2">سپينې ګوګوشتکې لکه د پئيو په شان چې </p><p class="q2">د تالاب په خوا کښې ناستې وينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v13">۱۳</span>د هغۀ اننګى د باغ په شان دينه، </p><p class="q2">چې د خوشبودارو بوټو نه ډک وينه. </p><p class="q2">د هغۀ شونډې د لاله د ګل په شان دينه، </p><p class="q2">لکه چې د مُر په چيړ خوشبويه شوې وينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v14">۱۴</span>د هغۀ لاسونه د سرو زرو سيخُونه دينه، </p><p class="q2">چې په دې کښې قيمتى کاڼى لګېدلى وينه. </p><p class="q2">د هغۀ بدن لکه د هاتى د غاښُونو په شان سپين دېنه، </p><p class="q2">او چې په کښې شنهٔ ياقُوت لګيدلى وينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v15">۱۵</span>د هغۀ پښې د سنګِ مرمرو د ستنو په شان دينه </p><p class="q2">چې په سرو زرو کښې لګولے شوې وينه. </p><p class="q2">د هغهٔ شکل د لبنان د غرونو د خاص دِيار په شان ښکارينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v16">۱۶</span>هغه ډيره خوږه خولهٔ لرينه، </p><p class="q2">هغه په هر لحاظ زړۀ راښکُونکے دېنه، </p><p class="q2">نو، اے د يروشلم ښځو، </p><p class="q2">زما جانان او زما آشنا دغه شان دېنه. <span class="endverse"></span></p> </div> <div class='scripturenav' dir='rtl'><hr /> <span id='prevchapter'><a href='song-of-songs-4' type='text/html' rel='prev'>خواږهٔ سرودونه ۴</a></span> <span id='nextchapter'><a href='song-of-songs-6' type='text/html' rel='next'>خواږهٔ سرودونه ۶</a></span> </div> <script> // Initialisation of play button. See also function declaration at top. var eleBiblePlayer = document.getElementById('audPlayer'); var eleBiblePlayButton = document.getElementById('bibleplaybutton'); if (eleBiblePlayButton != null) { // Now set the events (don't use onclick= style because we already have events in karaoke.js) if (eleBiblePlayer.attachEvent) { // Old Browsers eleBiblePlayer.attachEvent('onpause', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }); eleBiblePlayer.attachEvent('onended', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }); eleBiblePlayer.attachEvent('onplay', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon pause'; }); // will get called from control AND maybe a repeat from fn pzBiblePlay } else { // New Browsers eleBiblePlayer.addEventListener('pause', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }, false); eleBiblePlayer.addEventListener('ended', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }, false); eleBiblePlayer.addEventListener('play', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon pause'; }, false); // will get called from control AND maybe a repeat from fn pzBiblePlay } } </script> </div> </div> </div> <!-- social-share --> <div class="social-share text-center"> <div class="container"> <ul> <li><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPashtoZeray&layout=box_count&show_faces=false&width=55&action=like&font&colorscheme=light&height=61" class="fblike"></iframe></li> <li><a class="facebook" href="https://www.facebook.com/PashtoZeray"><span> </span></a></li> <!-- <li><a class="twitter" href="https://twitter.com/pashto"><span> </span></a></li> --> <!-- <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"> {lang: 'en-GB'} </script> <li><span class='gplusone'> <g:plusone href="https://pashtozeray.org/bible/"></g:plusone> </span></li> --> </ul> <div class="clearfix"> </div> </div> </div><!-- social-share --> <!-- footer --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="footer-right wow fadeInRight" data-wow-delay="0.4s"> <ul> <li><a href="/">هر کله</a></li> <li><a href="/bible/"> کلام مقدس</a></li> <li><a href="/programmes/">ریډیو</a></li> <li><a href="/music/">موسیقی</a></li> <li><a href="/resources/">ذريعه</a></li> <li><a href="/contact/">زومونږ پته</a></li> </ul> </div> <div class="footer-left wow fadeInLeft" data-wow-delay="0.4s" > <p>چاپرښته ۱۹۹۶-۲۰۱۸ پښتو زیرے ﺍﻭ څ.ب.س</p><!-- Copyright Pashto Zeray. All Rights Reserved --> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> </div><!-- footer --> <script type="text/javascript"> <!-- /* Load page */ window.onload = function() { var sRule1 = "@font-face {" + " font-family: 'Scheherazade';" + " src: local('Scheherazade'), url(/css/Scheherazade-R.woff2) format('woff2'), url(/css/Scheherazade-R.woff) format('woff');" + "}"; var sRule2 = ".scripture p { font-family: 'Scheherazade'; font-size: 130%; }"; var style1 = document.styleSheets[0]; if ( "function" === typeof(style1.insertRule) ) { // Firefox, Safari, Chrome style1.insertRule(sRule1, 0); style1.insertRule(sRule2, 0); } else if ( "string" === typeof(style1.cssText) ) { // IE style1.cssText = sRule1; style1.cssText = sRule2; } } //--> </script> <!-- sticky navigation for header (pins to top of browser) --> <script> var navoffset= document.getElementById('divHeader').getBoundingClientRect().top; window.onscroll=function(){ var scrollpos = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; if(scrollpos >= navoffset){ document.getElementById("divHeader").className = "header fixed"; }else{ document.getElementById("divHeader").className = "header notfixed"; } } </script> <script> <!-- (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-61654769-2', 'auto'); ga('send', 'pageview'); //--> </script> </body> </html>