د حضرت سليمان خواږهٔ سرودونه

څلورم باب

محبوب</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v1">۱</span>اے محبوبې، تهٔ څومره ښائسته ينه. </p><p class="q2">تهٔ څومره نازنينه ينه. </p><p class="q2">د نقاب نه شاته ستا سترګې ګوګوشتکې دينه. </p><p class="q2">ستا زلفې ول ول لکه د چيلو د رمو په شان دينه، </p><p class="q2">چې د جلعاد د غر نه لاندې راکوزيږينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v2">۲</span>ستا غاښُونه د سپينو ګډو په شان دينه، </p><p class="q2">چې تازه ترې نه وړۍ اخوا شوې وينه، </p><p class="q2">او تازه لمبولے شوے وينه. </p><p class="q2">هر يو غاښ دې د بل سره جوړه دېنه، </p><p class="q2">يو هم کنډم شوے نهٔ دېنه </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v3">۳</span>شونډې دې تکې سرې دينه، </p><p class="q2">خولهٔ دې ډيره ښُکلې ښکارينه. </p><p class="q2">ستا اننګى د نقاب شاته لکه د ګلابى انار ځليږينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v4">۴</span>ستا غړۍ دومره ښائسته ده لکه د داؤد د ښار مناره، </p><p class="q2">چې د زرګونو بهادرانو په ډالونو باندې شوې وى سينګاره. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v5">۵</span>ستا سينې لکه د هوسو د جوړه بچو په شان دينه، </p><p class="q2">چې د لاله په ګلونو کښې څريږينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v6">۶</span>د دې نه وړاندې چې د سحر باد ولګيږينه </p><p class="q2">او د شپې تيارهٔ چې په ختميدو شينه، </p><p class="q2">زۀ به د مُر غر ته ورمنډه کړمه </p><p class="q2">او د لوبانو غونډو ته به لاړه شمه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v7">۷</span>زما محبوبې، ستا ښائست کامل دېنه، </p><p class="q2">په تا کښې هيڅ عيب نشته دېنه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v8">۸</span>زما ناوې، د لبنان نه ما سره راشه، </p><p class="q2">د لبنان نه ما سره راشه. </p><p class="q2">د امان د غر د څوکو نه راکوزه شه، </p><p class="q2">د حرمون او د سنير د څوکو نه ما سره راکوزه شه، </p><p class="q2">د زمرو د غارونو او د پړانګانو د غونډو نه راکوزه شه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v9">۹</span>اے زما دنيا، اے زما ناوې، زما نه دې زړهٔ وړے دېنه، </p><p class="q2">د سترګو په يوه اشاره دې ما نه زړګے وړے دېنه، </p><p class="q2">او د اميل يو غمې دې ما نه زړګے وړے دېنه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v10">۱۰</span>زما دنيا، زما ناوې زهٔ ستا په مينه کښې څومره خوشحاله يمه، </p><p class="q2">د شرابو نه څومره خوشحالونکى ده ستا مينه، </p><p class="q2">او ستا خوشبو د هرې مصالحې نه څومره ښۀ ده. </p><span class="endverse"></span> <p class="q2"><span class="verseno" id="v11">۱۱</span>زما ناوې، ستا د شونډو نه د شاتو د ګبين په </p><p class="q2">شان خوږوالے راڅاڅيږينه، </p><p class="q2">ستا د ژبې لاندې شات او پئى پراتهٔ دينه، </p><p class="q2">ستا د جامو نه لکه د لبنان د ديار په شان خوشبو راځينه </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v12">۱۲</span>اے زما محبوبې، تهٔ زما بنده باغيچه ينه، </p><p class="q2">تهٔ زما دنيا ينه، او زما ناوې ينه، </p><p class="q2">زما بهار، زما بنده چينه ينه، </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v13">۱۳</span>تهٔ لکه د انارو باغيچه ينه، </p><p class="q2">د مزيدارو ميوو نه ډکه ينه، </p><p class="q2">او خوشبو دې لکه د مشکو او عنبرو په شان ده نه، </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v14">۱۴</span>چرته چې د مشکو، زعفرانو، دارچينو </p><p class="q2">او هر قسمه مصالحو بوټى پيدا کيږينه، </p><p class="q2">او عُود، مُر او لوبانو خوشبوداره عطر پېدا کېږينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v15">۱۵</span>تهٔ د باغ چينه ينه، </p><p class="q2">تهٔ د تازه اوبو کوهے ينه </p><p class="q2">چې د لبنان د غرونو نه رابهيږينه. <span class="endverse"></span></p><title class="sp">محبوبه</h3> <p> <span class="verseno" id="v16">۱۶</span>اے د شمال باده، راوالوځه، </p><p class="q2">اے د جنوب باده راشه، </p><p class="q2">زما په باغ باندې راوالوځه </p><p class="q2">او د هغهٔ خوشبو هرې خوا ته خوره کړه. </p><p class="q2">زما جانانه خپل باغ ته راشه، </p><p class="q2">او د هغې ښُکلې ميوې وخوره. <span class="endverse"></span></p> </div> <div class='scripturenav' dir='rtl'><hr /> <span id='prevchapter'><a href='song-of-songs-3' type='text/html' rel='prev'>خواږهٔ سرودونه ۳</a></span> <span id='nextchapter'><a href='song-of-songs-5' type='text/html' rel='next'>خواږهٔ سرودونه ۵</a></span> </div> <script> // Initialisation of play button. See also function declaration at top. var eleBiblePlayer = document.getElementById('audPlayer'); var eleBiblePlayButton = document.getElementById('bibleplaybutton'); if (eleBiblePlayButton != null) { // Now set the events (don't use onclick= style because we already have events in karaoke.js) if (eleBiblePlayer.attachEvent) { // Old Browsers eleBiblePlayer.attachEvent('onpause', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }); eleBiblePlayer.attachEvent('onended', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }); eleBiblePlayer.attachEvent('onplay', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon pause'; }); // will get called from control AND maybe a repeat from fn pzBiblePlay } else { // New Browsers eleBiblePlayer.addEventListener('pause', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }, false); eleBiblePlayer.addEventListener('ended', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }, false); eleBiblePlayer.addEventListener('play', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon pause'; }, false); // will get called from control AND maybe a repeat from fn pzBiblePlay } } </script> </div> </div> </div> <!-- social-share --> <div class="social-share text-center"> <div class="container"> <ul> <li><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPashtoZeray&layout=box_count&show_faces=false&width=55&action=like&font&colorscheme=light&height=61" class="fblike"></iframe></li> <li><a class="facebook" href="https://www.facebook.com/PashtoZeray"><span> </span></a></li> <!-- <li><a class="twitter" href="https://twitter.com/pashto"><span> </span></a></li> --> <!-- <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"> {lang: 'en-GB'} </script> <li><span class='gplusone'> <g:plusone href="https://pashtozeray.org/bible/"></g:plusone> </span></li> --> </ul> <div class="clearfix"> </div> </div> </div><!-- social-share --> <!-- footer --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="footer-right wow fadeInRight" data-wow-delay="0.4s"> <ul> <li><a href="/">هر کله</a></li> <li><a href="/bible/"> کلام مقدس</a></li> <li><a href="/programmes/">ریډیو</a></li> <li><a href="/music/">موسیقی</a></li> <li><a href="/resources/">ذريعه</a></li> <li><a href="/contact/">زومونږ پته</a></li> </ul> </div> <div class="footer-left wow fadeInLeft" data-wow-delay="0.4s" > <p>چاپرښته ۱۹۹۶-۲۰۱۸ پښتو زیرے ﺍﻭ څ.ب.س</p><!-- Copyright Pashto Zeray. All Rights Reserved --> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> </div><!-- footer --> <script type="text/javascript"> <!-- /* Load page */ window.onload = function() { var sRule1 = "@font-face {" + " font-family: 'Scheherazade';" + " src: local('Scheherazade'), url(/css/Scheherazade-R.woff2) format('woff2'), url(/css/Scheherazade-R.woff) format('woff');" + "}"; var sRule2 = ".scripture p { font-family: 'Scheherazade'; font-size: 130%; }"; var style1 = document.styleSheets[0]; if ( "function" === typeof(style1.insertRule) ) { // Firefox, Safari, Chrome style1.insertRule(sRule1, 0); style1.insertRule(sRule2, 0); } else if ( "string" === typeof(style1.cssText) ) { // IE style1.cssText = sRule1; style1.cssText = sRule2; } } //--> </script> <!-- sticky navigation for header (pins to top of browser) --> <script> var navoffset= document.getElementById('divHeader').getBoundingClientRect().top; window.onscroll=function(){ var scrollpos = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; if(scrollpos >= navoffset){ document.getElementById("divHeader").className = "header fixed"; }else{ document.getElementById("divHeader").className = "header notfixed"; } } </script> <script> <!-- (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-61654769-2', 'auto'); ga('send', 'pageview'); //--> </script> </body> </html>