د حضرت سليمان خواږهٔ سرودونه

دريم باب

۱ټوله شپه کله چې زهٔ په خپل کټ کښې پرته ومه،

د چا سره چې زهٔ مينه کوم ما د هغهٔ لټون وکړونه،

خو هغه رانهٔ غلونه.

۲خو بيا ما خپل ځان ته ووئيل،

زهٔ به پاڅيږمه او ټول ښار به ولټومه،

د هغه چا پسې به په چوکونو

او سړکونو کښې وګرځيږمه

چا سره چې زهٔ مينه کومه.

نو زهٔ ورپسې ښهٔ وګرځيدمه

خو پيدا مې نهٔ کړونه.

۳چوکيدارانو زهٔ ودرولمه،

کله چې هغوئ په ښار کښې ګرځيدل.

ما د هغوئ نه تپوس وکړلو،

”ولې تاسو هغه کس ليدلے دېنه

چا سره چې زهٔ مينه کومه؟“

۴نو چې د هغوئ نه لږ وړاندې لاړمه

ما خپل جانان پيدا کړونه.

هغه مې راټينګ کړونه

او تلو ته مې پرې نهٔ‎ ښودلونه

او ما هغه د خپلې مور کور ته راوستونه

هغې کوټې ته په کومه کښې چې زهٔ د مور

په ګيډه شوې ومه.

۵اے د يروشلم جينکو، ما سره ټينګه وعده وکړئينه،

ترڅو چې مونږ پراتهٔ يونه مونږ به نهٔ په عذابوينه.

دريم سرود

محبوبه</h3> <p> <span class="verseno" id="v6">۶</span>چې د لوګى د ستن په شان دے هغه څوک دېنه </p><p class="q2">هغه زمونږ طرف ته راروان دېنه؟ </p><p class="q2">چې فضا يې په مُر او لوبانو خوشبوداره کړيدنه، </p><p class="q2">او د سوداګرو په عطرو باندې خوشبوداره کړيدنه؟ </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v7">۷</span>دا د سليمان ګاډۍ ده وګورئينه، </p><p class="q2">چې ورسره شپيتهٔ تکړه کسان </p><p class="q2">په پرګله کښې راروان دينه، </p><p class="q2">د بنى اِسرائيلو د ټولو نه ښهٔ فوجيان ورسره دينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v8">۸</span>هغوئ ټول په تُورو باندې سمبال دينه، </p><p class="q2">او په جنګ کښې هم ماهر دينه، </p><p class="q2">د هر يو سره په ترخ کښې تُوره ده، </p><p class="q2">او هغوئ په شپه کښې د بادشاه د </p><p class="q2">حفاظت کولو جوګه هم دينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v9">۹</span>سليمان بادشاه شاهى ګاډۍ ځان دپاره </p><p class="q2">د لبنان د ديار د لرګو نه جوړه کړې ده نه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v10">۱۰</span>د هغې ستنې هغهٔ د سپينو زرو نه جوړى کړى دينه، </p><p class="q2">او د هغې چت يې د سرو زرو نه جوړ کړے دېنه، </p><p class="q2">او د هغې بالختى ارغوانى دينه. </p><p class="q2">هغه د يروشليم د پيغلو په مينې سره ښائسته شوى ونه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v11">۱۱</span>اے د يروشليم پيغلو راشينه، </p><p class="q2">او سليمان بادشاه وګورئينه </p><p class="q2">هغهٔ هغه تاج په سر کړے دېنه </p><p class="q2">کوم چې د وادۀ په ورځ مور ورکړے وونه، </p><p class="q2">ډيره د خوشحالۍ ورځ وه د هغهٔ د ټولو نه. <span class="endverse"></span></p> </div> <div class='scripturenav' dir='rtl'><hr /> <span id='prevchapter'><a href='song-of-songs-2' type='text/html' rel='prev'>خواږهٔ سرودونه ۲</a></span> <span id='nextchapter'><a href='song-of-songs-4' type='text/html' rel='next'>خواږهٔ سرودونه ۴</a></span> </div> <script> // Initialisation of play button. See also function declaration at top. var eleBiblePlayer = document.getElementById('audPlayer'); var eleBiblePlayButton = document.getElementById('bibleplaybutton'); if (eleBiblePlayButton != null) { // Now set the events (don't use onclick= style because we already have events in karaoke.js) if (eleBiblePlayer.attachEvent) { // Old Browsers eleBiblePlayer.attachEvent('onpause', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }); eleBiblePlayer.attachEvent('onended', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }); eleBiblePlayer.attachEvent('onplay', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon pause'; }); // will get called from control AND maybe a repeat from fn pzBiblePlay } else { // New Browsers eleBiblePlayer.addEventListener('pause', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }, false); eleBiblePlayer.addEventListener('ended', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }, false); eleBiblePlayer.addEventListener('play', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon pause'; }, false); // will get called from control AND maybe a repeat from fn pzBiblePlay } } </script> </div> </div> </div> <!-- social-share --> <div class="social-share text-center"> <div class="container"> <ul> <li><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPashtoZeray&layout=box_count&show_faces=false&width=55&action=like&font&colorscheme=light&height=61" class="fblike"></iframe></li> <li><a class="facebook" href="https://www.facebook.com/PashtoZeray"><span> </span></a></li> <!-- <li><a class="twitter" href="https://twitter.com/pashto"><span> </span></a></li> --> <!-- <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"> {lang: 'en-GB'} </script> <li><span class='gplusone'> <g:plusone href="https://pashtozeray.org/bible/"></g:plusone> </span></li> --> </ul> <div class="clearfix"> </div> </div> </div><!-- social-share --> <!-- footer --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="footer-right wow fadeInRight" data-wow-delay="0.4s"> <ul> <li><a href="/">هر کله</a></li> <li><a href="/bible/"> کلام مقدس</a></li> <li><a href="/programmes/">ریډیو</a></li> <li><a href="/music/">موسیقی</a></li> <li><a href="/resources/">ذريعه</a></li> <li><a href="/contact/">زومونږ پته</a></li> </ul> </div> <div class="footer-left wow fadeInLeft" data-wow-delay="0.4s" > <p>چاپرښته ۱۹۹۶-۲۰۱۸ پښتو زیرے ﺍﻭ څ.ب.س</p><!-- Copyright Pashto Zeray. All Rights Reserved --> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> </div><!-- footer --> <script type="text/javascript"> <!-- /* Load page */ window.onload = function() { var sRule1 = "@font-face {" + " font-family: 'Scheherazade';" + " src: local('Scheherazade'), url(/css/Scheherazade-R.woff2) format('woff2'), url(/css/Scheherazade-R.woff) format('woff');" + "}"; var sRule2 = ".scripture p { font-family: 'Scheherazade'; font-size: 130%; }"; var style1 = document.styleSheets[0]; if ( "function" === typeof(style1.insertRule) ) { // Firefox, Safari, Chrome style1.insertRule(sRule1, 0); style1.insertRule(sRule2, 0); } else if ( "string" === typeof(style1.cssText) ) { // IE style1.cssText = sRule1; style1.cssText = sRule2; } } //--> </script> <!-- sticky navigation for header (pins to top of browser) --> <script> var navoffset= document.getElementById('divHeader').getBoundingClientRect().top; window.onscroll=function(){ var scrollpos = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; if(scrollpos >= navoffset){ document.getElementById("divHeader").className = "header fixed"; }else{ document.getElementById("divHeader").className = "header notfixed"; } } </script> <script> <!-- (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-61654769-2', 'auto'); ga('send', 'pageview'); //--> </script> </body> </html>