د حضرت سليمان خواږهٔ سرودونه

دويم باب

۱زۀ لکه د شارون د ګلاب په شان يمه،

او په پټو کښې د لاله د ګل په شان يمه.

محبوب</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v2">۲</span>لکه چې په ازغو کښې د لاله ګل وينه، </p><p class="q2">زما محبوبه د پيغلو په مينځ کښې داسې وينه. <span class="endverse"></span></p><title class="sp">محبوبه</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v3">۳</span>لکه د سيب د ونې په شان په ځنګل کښې </p><p class="q2">زما جانان د نورو زلمو په مينځ کښې دينه. </p><p class="q2">د هغهٔ د سورى لاندې په کښيناستو ډيره خوشحاليږمه، </p><p class="q2">او زما په خولهٔ د هغهٔ ميوې خوږې لګيږينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v4">۴</span>هغۀ زۀ د خپل ځان سره مهمان خانې ته روانه کړمه، </p><p class="q2">او زهٔ يې په خپله مينه کښې ونغښتلمه.<span class="endverse"></span> </p><p><span class="verseno" id="v5">۵</span>د کشمشو سره يې ماته طاقت راکړلو، </p><p class="q1">او د سيوانو سره يې زهٔ تازه کړمه، </p><p class="q1">ځکه د مينې په وجه مړاوې شوې ومه.<span class="endverse"></span> </p><p><span class="verseno" id="v6">۶</span>د هغۀ ګس لاس زما د سر لاندې وونه، </p><p class="q1">او د هغهٔ ښى لاس ځانته راغاړه ايستمه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v7">۷</span>اے د يروشلم جينکو، ما سره ټينګه وعده وکړئ، </p><p class="q2">ترڅو چې مونږ پراتهٔ يونه مونږ به نهٔ په عذابوئينه. <span class="endverse"></span></p><h3 class="sectiontitle">دويم سرود</h3> <title class="sp">محبوبه</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v8">۸</span>وګوره، چې جانان مې راروان دېنه، </p><p class="q2">هغه په غرونو راخيژينه، او په غونډو ټوپونه وهينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v9">۹</span>زما جانان لکه هوسۍ او يا د ځوان هوسۍ په شان دېنه، </p><p class="q2">وګوره هغه اوس زمونږ د ديوال شاته ولاړ دېنه، </p><p class="q2">هلته د کړکۍ د جال نه دننه کوټې ته ګورينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v10">۱۰</span>زما جانان ما ته ووئيل: <span class="endverse"></span></p><title class="sp">محبوب</h3> <p class="q1">”زما محبوبې، راپاڅيږينه، </p><p class="q2">ښائسته محبوبې، راځه ما سره لاړه شه. </p><p class="q1"> <span class="verseno" id="v11">۱۱</span>وګوره، ژمے تير شو بارانونه ودرېدل او بس شونه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v12">۱۲</span>په زمکه ګلونه راښکاره شونه، </p><p class="q2">د سندرو وئيلو موسم رارسيدلے دېنه، </p><p class="q2">زمونږ په مُلک کښې د ګوګوشتکو آوازونه اورېدلے کيږينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v13">۱۳</span>د اينځر بوټو خپله ړومبۍ ميوه ونيوله، </p><p class="q2">او د انګور بوټو د خپلو غوټو خوشبو خوره کړله. </p><p class="q2">راپاڅه، راشه، زما محبوبې، زما ښائسته محبوبې، </p><p class="q2">راځه ما سره لاړه شه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v14">۱۴</span>زما ګوګوشتکې په کمر کښې د ګټانو شاته </p><p class="q2">خپل ځان پټ کړے دېنه. </p><p class="q1">زۀ ستا مخ ليدل غواړمه، </p><p class="q1">او ستا آواز اورېدل غواړمه. </p><p class="q1">ځکه چې ستا آواز خوږ دېنه، </p><p class="q1">او ستا مخ ښائسته دېنه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v15">۱۵</span>لومبړې ونيسه، وړې لومبړې ونيسه، </p><p class="q2">هسې نه چې هغوئ د انګورو باغ تباه کړينه، </p><p class="q2">ځکه چې زمونږ د انګور بوټو غوټۍ نيولى دينه.“ <span class="endverse"></span></p><title class="sp">محبوبه</h3> <p class="q1"> <span class="verseno" id="v16">۱۶</span>جانان زما او زۀ د جانان يمه، </p><p class="q2">هغه چې د لاله په ګلونو کښې مزې کوينه. </p><span class="endverse"></span> <p class="q1"><span class="verseno" id="v17">۱۷</span>د سحر رڼا نه وړاندې زما جانانه، </p><p class="q2">چې شپه په ختميدو شى، ما نه لاړ شه جانانه، </p><p class="q2">لکه د هوسۍ او يا د تکړه هوسۍ په شان په کاڼيزه </p><p class="q2">غرونو باندې ما نه په ټوپونو او مستئ سره لاړ شه. <span class="endverse"></span></p> </div> <div class='scripturenav' dir='rtl'><hr /> <span id='prevchapter'><a href='song-of-songs-1' type='text/html' rel='prev'>خواږهٔ سرودونه ۱</a></span> <span id='nextchapter'><a href='song-of-songs-3' type='text/html' rel='next'>خواږهٔ سرودونه ۳</a></span> </div> <script> // Initialisation of play button. See also function declaration at top. var eleBiblePlayer = document.getElementById('audPlayer'); var eleBiblePlayButton = document.getElementById('bibleplaybutton'); if (eleBiblePlayButton != null) { // Now set the events (don't use onclick= style because we already have events in karaoke.js) if (eleBiblePlayer.attachEvent) { // Old Browsers eleBiblePlayer.attachEvent('onpause', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }); eleBiblePlayer.attachEvent('onended', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }); eleBiblePlayer.attachEvent('onplay', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon pause'; }); // will get called from control AND maybe a repeat from fn pzBiblePlay } else { // New Browsers eleBiblePlayer.addEventListener('pause', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }, false); eleBiblePlayer.addEventListener('ended', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon play'; }, false); eleBiblePlayer.addEventListener('play', function() { eleBiblePlayButton.className = 'bible-karaoke media-icon pause'; }, false); // will get called from control AND maybe a repeat from fn pzBiblePlay } } </script> </div> </div> </div> <!-- social-share --> <div class="social-share text-center"> <div class="container"> <ul> <li><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FPashtoZeray&layout=box_count&show_faces=false&width=55&action=like&font&colorscheme=light&height=61" class="fblike"></iframe></li> <li><a class="facebook" href="https://www.facebook.com/PashtoZeray"><span> </span></a></li> <!-- <li><a class="twitter" href="https://twitter.com/pashto"><span> </span></a></li> --> <!-- <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"> {lang: 'en-GB'} </script> <li><span class='gplusone'> <g:plusone href="https://pashtozeray.org/bible/"></g:plusone> </span></li> --> </ul> <div class="clearfix"> </div> </div> </div><!-- social-share --> <!-- footer --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="footer-right wow fadeInRight" data-wow-delay="0.4s"> <ul> <li><a href="/">هر کله</a></li> <li><a href="/bible/"> کلام مقدس</a></li> <li><a href="/programmes/">ریډیو</a></li> <li><a href="/music/">موسیقی</a></li> <li><a href="/resources/">ذريعه</a></li> <li><a href="/contact/">زومونږ پته</a></li> </ul> </div> <div class="footer-left wow fadeInLeft" data-wow-delay="0.4s" > <p>چاپرښته ۱۹۹۶-۲۰۱۹ پښتو زیرے ﺍﻭ څ.ب.س</p><!-- Copyright Pashto Zeray. All Rights Reserved --> </div> <div class="clearfix"> </div> </div> </div><!-- footer --> <script type="text/javascript"> <!-- /* Load page */ window.onload = function() { var sRule1 = "@font-face {" + " font-family: 'Scheherazade';" + " src: local('Scheherazade'), url(/css/Scheherazade-R.woff2) format('woff2'), url(/css/Scheherazade-R.woff) format('woff');" + "}"; var sRule2 = ".scripture p { font-family: 'Scheherazade'; font-size: 130%; }"; var style1 = document.styleSheets[0]; if ( "function" === typeof(style1.insertRule) ) { // Firefox, Safari, Chrome style1.insertRule(sRule1, 0); style1.insertRule(sRule2, 0); } else if ( "string" === typeof(style1.cssText) ) { // IE style1.cssText = sRule1; style1.cssText = sRule2; } } //--> </script> <!-- sticky navigation for header (pins to top of browser) --> <script> var navoffset= document.getElementById('divHeader').getBoundingClientRect().top; window.onscroll=function(){ var scrollpos = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop; if(scrollpos >= navoffset){ document.getElementById("divHeader").className = "header fixed"; }else{ document.getElementById("divHeader").className = "header notfixed"; } } </script> <script> <!-- (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-61654769-2', 'auto'); ga('send', 'pageview'); //--> </script> </body> </html>