د زبور کِتاب

څلورم زبور

د سرود مشر دپاره د رباب ساز سره د حضرت داود یو زبور

د حضرت داود د ماښام دعا

۱نو اوره زما سوال کله چې تا ته په ژړا يم،

تۀ چې وايې زما په حقله خُدايه، زۀ چې بې ګناه يم.

زما مشکل آسان کړه، مهربان شه سوال مې اوره.

۲اے خلقو، تر څو به تاسو زما پاکه جامه ښيرنه کړئ؟

تر څو پورې به تاسو فضولياتو سره مينه کړئ؟

تر څو پورې به تاسو په دروغو پسې ګرځئ؟

۳په دې باندې خبر شئ چې خپل خلق يې د خپل ځان دپاره د نورو خلقو نه جدا کړى دی،

زما سوالونه قبلوى کله چې مالِک خُدائ ته ما کړی دی.

۴د غصې په وجه ګناه مۀ کوئ،

چې خپلو کټونو له لاړ شئ فکر وکړئ او خاموش شئ.

۵خپلې د صداقت قربانئ وړاندې کړئ

او تل توکل په مالِک خُدائ کړئ.

۶ډېر خلق تپوس کوى، ”زمونږ سره به څوک ښۀ وی؟

اے مالِکه خُدايه، خپله د مخ رڼا دې په مونږ وځلوه.“

۷تۀ به زما زړۀ د يو لويې خوشحالۍ نه ډک کړې

د هغوئ نه هم ډېر زيات څوک چې ډېر غنم او شراب لرى.

۸زۀ به په بې غمۍ سره اودۀ شم،

یواځې تهٔ اے مالِکه خُدايه، زما ژوند په حفاظت تېر کړه.