د شمېر کِتاب

اُووم باب

د مشرانو نذرانې راوړل

۱په هغه ورځ مُوسىٰ د مالِک خُدائ د حضُور مُقدسه خېمه ودرول پُوره کړل، هغۀ مُقدسه خېمه د دې ټول سامان، قُربان‌ګاه اؤ د هغې ټول سامان په تېلو غوړ کړل اؤ وقف يې کړل. ۲بيا د اِسرائيليانو د قبيلو مشران، کُوم چې د مردُم شمارۍ مشران وُو ۳هغوئ خپلې نذرانې مالِک خُدائ ته راوړلې :  شپږ لوئې ګاډۍ اؤ دولس غوَيى، د دوه مشرانو د پاره يوه ګاډۍ اؤ د هر مشر د پاره يو غوَيے. کله چې هغوئ دا حاضر کړل، ۴نو مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ۵”دا تُحفې قبُولې کړه چې د مُقدسې خېمې په خِدمت کښې اِستعمال شى، دا ليويانو ته د هغه خِدمت د پاره ورکړه کُوم چې هغوئ کوى.“ ۶نو مُوسىٰ ګاډۍ اؤ غوَيان ليويانو له ورکړل. ۷هغۀ دوه ګاډۍ اؤ څلور غوَيى جيرسونيانو له ورکړل، ۸اؤ څلور ګاډۍ اؤ اتۀ غوَيان يې مراريانو له ورکړل. دا ټول خِدمت د هارُون زوئ اِتمر د رهنمايۍ لاندې وشو. ۹خو قُهاتيانو له يې ګاډۍ يا غوَيان ورنۀ کړل، ځکه چې هغوئ د کُومو مُقدسو څيزُونو ساتنه کوله هغه د هغوئ په اُوږو باندې وړلے شول. ۱۰مشرانو د قُربان‌ګاه وقف کولو د پاره هم نذرانې راوړې. کله چې هغوئ خپلې نذرانې په قُربان‌ګاه باندې پېش کولو ته تيار شول، ۱۱مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ”مشرانو ته ووايه چې دولس ورځې به هره ورځ يو يو مشر د قُربان‌ګاه د وقف کولو د پاره خپلې نذرانې پېش کوى.“ ۱۲هغوئ به په دې ترتيب باندې خپلې نذرانې پېش کړى :  په وړومبۍ ورځ د يهُوداه قبيلې مشر نحشون زوئ د عميناداب، په دويمه ورځ د يساکار قبيلې مشر نتنى‌اېل زوئ د ضُعر، په دريمه ورځ د زبولون قبيلې مشر اِلياب زوئ د حيلون، په څلورمه ورځ د روبين قبيلې مشر اليصور زوئ د شدِيُور، په پينځمه ورځ د شمعُون قبيلې مشر سلومى‌اېل زوئ د صورشدى، په شپږمه ورځ د جاد قبيلې مشر اِلياسف زوئ د دعو‌اېل، په اوومه ورځ د اِفرائيم قبيلې مشر اليسمع زوئ د عميهود، په اتمه ورځ د منشه قبيلې مشر ګملى‌اېل زوئ د فداهصور، په نهمه ورځ د بنيامين قبيلې مشر ابِدان زوئ د جدعونى، په لسمه ورځ د دان قبيلې مشر اخيعزر زوئ د عمى‌شدى، په يولسمه ورځ د آشر قبيلې مشر فجعى‌اېل زوئ د عکران، په دولسمه ورځ د نفتالى قبيلې مشر اخيرع زوئ د عينان. هره يوه نذرانه چې راوړلے شوه مِقدار يې دا وو :  يو د سپينو زرو جام يو نيم کيلو اؤ يو د سپينو زرو ښانک اتۀ سوه ګرامه، دا د منلے شوى معيار په مُطابق وُو، دا دواړه د اوړو نه ډک وُو اؤ تېل ورسره ګډ وُو، دا د غلې نذرانې د پاره وُو، يو د سرو زرو لوښے يو سل اؤ لس ګرامه د خوشبويۍ نه ډک وُو، يو څخے، يو ګډ اؤ د يو کال ګډُورے، دا د سوزېدُونکې نذرانې د پاره وُو، يو د چېلۍ بچے د ګُناه نذرانې د پاره وو، اؤ دوه غوَيى، پينځۀ ګډان، پينځۀ چېلى اؤ پينځۀ يو کالن ګډُورى د سلامتۍ نذرانې د پاره وُو. ۸۴هغه دولسو مشرانو چې کُومې نذرانې راوړې چې په قُربان‌ګاه باندې يې وقف کړى هغه ټولې دا دى :  دولس د سپينو زرو جامُونه اؤ دولس د سپينو زرو ښانکُونه، دا ټول اتۀ‌ويشت کيلو وُو، دولس د سرو زرو لوښى، دا ټول يو نيم کيلو وُو چې د خوشبويۍ نه ډک وُو، دولس غوَيى، دولس ګډان اؤ دولس يو کالن ګډُورى، ورسره د غلې نذرانې هم يوړلے شوې، دا د سوزېدُونکې نذرانو د پاره وُو، دولس چېلى د ګُناه نذرانو د پاره وُو اؤ څليريشت غوَيى، شپېتۀ ګډان، شپېتۀ چېلى، شپېتۀ يو کالن ګډُورى، دا د وقف کولو نذرانې د پاره وُو. ۸۹کله چې مُوسىٰ مُقدسې خېمې ته دننه لاړو چې د مالِک خُدائ سره خبرې وکړى، هغۀ د مالِک خُدائ خبرې واؤرېدلې چې د تړون صندُوق د سر د پاسه اؤ د دوه وزرو والا مخلُوق د مېنځ نه يې د هغۀ سره کولې.