د شمېر کِتاب

شپږدېرشم باب

د وادۀ شوو ښځو ميراث

۱د جِلعاد قوم د کورَنو مشران، د ماکير زوئ اؤ د منشه نمسے چې د يُوسف زوئ وو، مُوسىٰ اؤ د بنى اِسرائيلو نورو مشرانو له لاړل. ۲هغوئ ووئيل، ”صاحِبه! مالِک خُدائ تا ته حُکم درکړے دے چې زمکه د پچې په ذريعه په بنى اِسرائيلو تقسيم کړه. مالِک خُدائ دا حُکم هم کړے دے چې زمُونږ د خپلوان صلفحاد جائيداد د هغۀ لُوڼو له ورکړه. ۳خو دا خبره ياده ساته! کۀ هغوئ د بلې قبيلې سړو سره ودُونه وکړل، نو د هغوئ جائيداد به د هغه قبيلې شى اؤ زمُونږ برخه به کمه شى. ۴د واپس ورکولو په کال کښې، کله چې کُوم جائيداد خرڅ شوے وى اؤ هغه واپس خپل اصلى مالِک ته ملاوېږى، نو د صلفحاد د لُوڼو جائيداد به د همېشه د پاره هغه قبېلې ته ورکړے شى چې په کُومه کښې وادۀ شوې وى اؤ دا به زمُونږ د قبيلې د پاره د تاوان خبره وى.“ ۵نو مُوسىٰ بنى اِسرائيلو ته د مالِک خُدائ دا حُکمونه واورول. هغۀ ووئيل، ”د منشه قبيله چې څۀ وائى هغه ټيک دى، ۶اؤ مالِک خُدائ وائى چې د صلفحاد لُوڼه آزادې دى چې د چا سره هم وادۀ کول غواړى خو په خپله قبيله کښې به يې کوى. ۷د يوې بنى اِسرائيلۍ قبيلې جائيداد به بلې قبيلې ته نۀ شى ورکولے. ۸هره يوه ښځه چې په کُومه بنى اِسرائيلى قبيله کښې ميراث اخلى نو هم د هغه قبيلې د سړى سره به وادۀ کوى. نو داسې ټولو بنى اِسرائيلو ته به د خپل پلار‌نيکۀ په جائيداد کښې ميراث ملاوېږى، ۹اؤ د يوې قبيلې جائيداد به بلې قبيلې ته نۀ ملاوېږى. هره بنى اِسرائيلى قبيله به خامخا خپله د ميراث زمکه لرى.“ ۱۰نو د صلفحاد لُوڼو، محلاه، تِرضاه، حجله، مَلِکه اؤ نوعه هم هغه شان وکړل چې څنګه مالِک خُدائ مُوسىٰ ته حُکم کړے وو اؤ هغوئ خپلو د ترُونو زامنو سره ودُونه وکړل. ۱۲هغوئ د يُوسف زوئ منشه قبيلې په کورَنو کښې ودُونه وکړل اؤ د هغوئ جائيداد د هغوئ د پلار په قبيله کښې پاتې شو. ۱۳دا هغه اصُول اؤ قانُون دے کُوم چې مالِک خُدائ د مُوسىٰ په ذريعه د موآب په مېدانُونو کښې د اُردن نه پورې يريحو ته مخامخ بنى اِسرائيلو له ورکړو.