د شمېر کِتاب

څلوردېرشم باب

د کنعان سرحدُونه

۱مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل ۲اؤ د بنى اِسرائيلو د پاره دا اصُول يې ورته وښودل :  ”کله چې تاسو کنعان ته ورننوځئ، کُوم وطن چې زۀ تاسو له درکوم، ستاسو د علاقې حدُونه به داسې وى :  ۳جنُوبى سرحد به د صين صحرا اؤ د عدوم سرحد پورې وى. دا به د نَمرخاتۀ په طرف د مالګې درياب د جنُوبى آخرى سر نه شروع کېږى. ۴بيا به دا په جنُوب کښې د لړم کنډؤ طرف ته تاؤ وى اؤ د صين صحرا نه واخله تر قادِش برنيع پورې به وى. د هغه ځائ نه به دا سرحد حصر ادار اؤ عصمون ته ورسېږى، ۵چرته چې دا به د مِصر په سرحد کښې اؤ د مديتران سيند په آخرى سر کښې د وادۍ طرف ته تاؤ وى. ۶د مديتران سيند به يې د نمرپرېواتۀ سرحد وى. ۷شمالى سرحد به د مديتران نه شروع کېږى چې د هور غرۀ پورې به وى، ۸اؤ د هغه ځائ نه د حمات درې پورې به وى اؤ صدد ته به ورسېږى ۹اؤ زفرون ته به هم ورسېږى اؤ په حصر عينان کښې به ختم شى.

۱۰د نَمرخاتۀ سرحد به د حصر عينان نه شروع کېږى چې د شفام پورې به وى. ۱۱بيا به دا د عين نَمرخاتۀ طرف رِبله ته ورسېږى اؤ د ګليل ډنډ نَمرخاتۀ غاړې غرُونو ته به ورسېږى، ۱۲بيا د اُردن سيند سره د مالګې درياب ته به ورسېږى. دا به ستاسو اؤ د دې نه ګېر‌چاپېره سرحدُونه وى.“ ۱۳نو مُوسىٰ بنى اِسرائيلو ته ووئيل، ”دا هغه وطن دے چې د پچې اچولو سره به تاسو ته ملاوېږى، هغه زمکه چې مالِک خُدائ نهۀ نيمو قبيلو ته په حواله کړې ده. ۱۴د روبين اؤ جاد اؤ د منشه نيمې قبيلې ته مخکښې خپل ميراث مِلاؤ شوے دے، چې د هغوئ د کورَنو په مُطابق تقسيم شوے دے. ۱۵دې دوه نيمو قبيلو ته د اُردن سيند نَمرخاتۀ طرف ته يريحو ته مخامخ خپله زمکه مِلاؤ شوې ده.“

د زمکې تقسيمولو د پاره د مشرانو ذِمه وارۍ

۱۶مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ۱۷”اِلعازر اِمام اؤ د نون زوئ يشوَع به په خلقو باندې زمکه تقسيم کړى. ۱۸د هرې قبيلې نه يو يو سړے هم خوښ کړه چې د دې په تقسيمولو کښې د هغوئ مدد وکړى.“ ۱۹دا هغه سړى دى چې مالِک خُدائ خوښ کړل :  د يهُوداه قبيلې نه کاليب زوئ د يفُنه، د شمعُون قبيلې نه شلوميئيل زوئ د عميهود، د بنيامين قبيلې نه اليداد زوئ د کسلون، د دان قبيلې نه بُقى زوئ د يجلى، د منشه قبيلې نه حنيئيل زوئ د ايفود، د اِفرائيم قبيلې نه قمواېل زوئ د سِفتان، د زبولون قبيلې نه اليصفن زوئ د فرناح، د يساکار قبيلې نه فلطيئيل زوئ د عزان، د آشر قبيلې نه اخيهود زوئ د شلومى اؤ د نفتالى قبيلې نه فدهيئيل زوئ د عميهود. ۲۹دا هغه کسان دى چې مالِک خُدائ د کنعان په وطن کښې په خلقو باندې د زمکې تقسيمولو د پاره مُقرر کړل.