د شمېر کِتاب

دريم باب

د هارُون زامن

۱دا د هارُون اؤ د مُوسىٰ د کورنۍ د هغه وخت خبره ده کله چې مالِک خُدائ د سينا په غرۀ باندې د مُوسىٰ سره خبرې وکړى. ۲د هارُون څلور زامن وُو :  ندب چې د ټولو مشر وو، ابيهُو، اِلعازر اؤ اِتمر. ۳د هغوئ سرونه غوړ کړے شول اؤ د اِمامانو په توګه مُقرر کړے شول، ۴خو ندب اؤ ابيهُو هغه وخت ووژلے شول چې کله هغوئ د سينا په بيابان کښې مالِک خُدائ ته هغه اور پېش کولو چې د هغې اِجازت نۀ وو. د هغوئ هيڅ اولاد نۀ وو، نو اِلعازر اؤ اِتمر د خپل پلار هارُون په ژوندُون کښې د اِمامانو په توګه خِدمت کولو.

د ليويانو ذِمه وارى

۵بيا مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ۶”د ليويانو قبيله نزدې راوله اؤ هغوئ د هارُون اِمام د پاره خِدمت‌ګاران مُقرر کړه. ۷هغوئ به زما د حضُور په مُقدسه خېمه کار کوى اؤ د اِمامانو اؤ د ټول قوم د پاره به ذِمه وارى پُوره کوى. ۸هغوئ به د مُقدسې خېمې د ټول سامان خيال ساتى اؤ د نورو بنى اِسرائيلو د پاره به ذِمه وارى پُوره کوى. ۹ليويان د هارُون اؤ د هغۀ د زامنو د خِدمت د پاره وقف شوى دى. ۱۰تۀ به هارُون اؤ د هغۀ زامن مُقرر کړې چې د اِمامانو په توګه ذِمه وارى پُوره کړى، بل هر څوک چې مُقدسې خېمې ته د ورنزدې کېدلو کوشش وکړى نو هغه به ووژلے شى.“ ۱۱نو مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ۱۲”ليويان دې اوس زما شى. کله چې ما د مِصريانو وړومبى پېدا شوى نران ووژل، نو د اِسرائيليانو د هرې کورنۍ مشر زوئ اؤ وړومبے پېدا شوے ځناور وقف کړے شول چې زما شى. خو د بنى اِسرائيلو د مشرانو زامنو په ځائ ليويان به زما شى. زۀ مالِک خُدائ يم.“

د ليويانو مردُم شمارى

۱۴مالِک خُدائ د سينا په بيابان کښې مُوسىٰ ته حُکم وکړو ۱۵چې د ليويانو د قبيلو اؤ کورَنو نومُونه وليکى، هغه هر يو نر دې وشمېرى چې عُمر يې د يوې مياشتې يا د دې نه زيات وى، ۱۶اؤ مُوسىٰ د مالِک خُدائ د حُکم په مُطابق د هغوئ نومُونه وليکل. ۱۷د ليوى درې زامن وُو :  جيرسون، قُهات اؤ مرارى، هغوئ د هغه قبيلو پلار‌نيکۀ وُو کومى قبيلى چې د هغوئ په نومُونو يادېږى. د جيرسون دوه زامن وُو :  لِبنى اؤ سِمعى، د قُهات څلور زامن وُو :  عُمرام، اِضهار، حبرون، عُزئيل، اؤ د مرارى دوه زامن وُو :  محلى اؤ موشى. هغوئ د هغو قبيلو پلار‌نيکۀ وُو چې د هغوئ په نومُونو يادېږى. ۲۱لِبنى اؤ سِمعى دواړه د جيرسون قبيلې وې. ۲۲هغه ټول نران په شمېر کښې اووۀ زره اؤ پينځۀ سوه کسان وُو چې عُمر يې يوه مياشت يا د دې نه زيات وو. ۲۳جيرسونيانو نمرپرېواتۀ طرف ته د مُقدسې خېمې نه وروستو خېمې ودرولې، ۲۴سره د اِلياساف چې د لا‌اېل زوئ اؤ د قبيلې مشر وو. ۲۵هغوئ د مُقدسې خېمې دنننۍ پړدې، پاسنۍ پړدې، د ننوتلو دروازې د پړدې د خيال ساتلو ذِمه وار وُو، ۲۶د هغه پړدو چې د خېمې د دربار اؤ د قُربان‌ګاه نه ګېر‌چاپېره وې اؤ دربار ته د ننوتلو د دروازې پړدې. هغوئ د هغه ټول خِدمت ذِمه وار وُو چې د دې څيزُونو سره يې تعلُق لرلو. ۲۷عُمرام، اِضهار، حبرون اؤ عُزئيل څلور واړه کورنۍ د قُهات د قبيلې نه وې. ۲۸د هغه ټولو نرانو شمېر اتۀ زره اؤ شپږ سوه کسان وو چې د هغوئ عُمر يوه مياشت يا د دې نه زيات وو. ۲۹قُهاتيانو د مُقدسې خېمې جنُوبى طرف ته خېمې ودرولې، ۳۰د اِلياساف سره چې د عُزئيل زوئ اؤ د قبيلې مشر وو. ۳۱د هغوئ ذِمه وارى د دې څيزُونو خيال ساتل وُو :  د تړون صندُوق، مېز، ډيوټ، قُربان‌ګاه، د هغه لوښو چې اِمامان يې په مُقدس ځائ کښې استعمالوى اؤ زيات مُقدس ځائ ته د ننوتلو پړده. هغوئ د هغه ټول خِدمت ذِمه وار وُو چې د دې څيزُونو سره يې تعلُق لرلو. ۳۲د ليويانو مشر د هارُون اِمام زوئ اِلعازر وو. د هغۀ مشرى په هغه کسانو باندې وه چې کُومو په مُقدس ځائ کښې کار کولو. ۳۳د محلى اؤ موشى دواړه کورنۍ د مرارى د قبيلې نه وې. ۳۴د هغه ټولو نرانو شمېر شپږ زره اؤ دوه سوه کسان وو چې د هغوئ عُمر يوه مياشت يا د دې نه زيات وو. ۳۵مراريانو د مُقدسې خېمې شمالى طرف ته خېمې ودرولې، د صورى‌اېل سره چې د ابى‌خېل زوئ اؤ د قبيلې مشر وو. ۳۶هغوئ د مُقدسې خېمې د چوکاټُونو، دُرشلو، ستنو، خپو اؤ د دې په نورو ټولو څيزُونو ذِمه وار مُقرر شول. هغوئ د هغه ټول خِدمت ذِمه وار وُو چې د دې څيزُونو سره يې تعلُق لرلو. ۳۷هغوئ د ستنو، خپو، موږو اؤ د دربار د بهرنۍ رسو د خيال ساتلو ذِمه وار وُو. ۳۸مُوسىٰ، هارُون اؤ د هغۀ زامنو نَمرخاتۀ طرف ته د مُقدسې خېمې په مخکښې خېمې ودرولې. هغوئ د هغه خِدمت ذِمه وار وُو چې د بنى اِسرائيلو د پاره په مُقدس ځائ کښې کېدلو. بل هر چا چې د دې د کولو کوشش کړے وے نو هغه به وژلے شو. ۳۹د مالِک خُدائ په حُکم باندې چې مُوسىٰ اؤ هارُون د ليويانو کُوم شمېر وکړو هغه ټول نران دوه ويشت زره وُو چې د هغوئ عُمر يوه مياشت يا د دې نه زيات وو.

د ليويانو د مشرانو زامنو په ځائ مُقرر کېدل

۴۰مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ”د اِسرائيليانو ټول مشران زامن زما دى. نو د بنى اِسرائيلو د هر مشر زوئ نُوم وليکه، چې عُمر يې يوه مياشت يا د دې نه زيات وى. خو د هغوئ په ځائ زۀ دا د دعوې سره وايم چې ټول ليويان زما دى! زۀ مالِک خُدائ يم. زۀ دا هم وايم چې د ټولو وړومبو پېدا شوو څاروو په ځائ د ليويانو څاروى زما دى.“ ۴۲مُوسىٰ هم هغه شان وکړل چې څنګه مالِک خُدائ حُکم کړے وو اؤ د بنى اِسرائيلو ټول مشران زامن يې وشمېرل ۴۳چې د هغوئ عُمر يوه مياشت يا د دې نه زيات وو، هغوئ ټول په شمېر کښې دوه ويشت زره دوه سوه اؤ درې اؤيا کسان وُو. ۴۴بيا مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ۴۵”اوس د بنى اِسرائيلو د ټولو مشرانو زامنو په ځائ ليويان وقف کړه چې زما شى اؤ د بنى اِسرائيلو د وړومبو پېدا شوو څاروو په ځائ د ليويانو څاروى وقف کړه. زۀ مالِک خُدائ يم. ۴۶خو د بنى اِسرائيلو مشران زامن د ليويانو نه دوه سوه اؤ درې اؤيا کسان زيات دى، نو تۀ به هغه زيات زامن واپس اخلې. ۴۷د هر يو د پاره د منلے شوى معيار په مُطابق پينځۀ د سپينو زرو سيکې ورکړه، ۴۸اؤ دا پېسې هارُون اؤ د هغۀ زامنو ته ورکړه.“ ۴۹مُوسىٰ هم هغه شان وکړل اؤ د سپينو زرو سيکې يې واخستلې چې يو زر درې سوه اؤ پينځۀ شپېته وې ۵۱اؤ د مالِک خُدائ د فرمان په مُطابق يې هغه هارُون اؤ د هغۀ زامنو له ورکړې.