د شمېر کِتاب

نهه ويشتم باب

د نوى کال د اختر نذرانې

د ليويانو کِتاب ۲۳ :  ۲۳‏-۲۵

۱د اوومې مياشتې په وړومبۍ ورځ به تاسو د عِبادت د پاره راغونډېږئ اؤ په دې ورځ به هيڅ کار نۀ کېږى. په هغه ورځ به بيګل وغږېږى. ۲مالِک خُدائ ته يو سوزېدُونکې نذرانه پېش کړئ، د دې بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې :  يو څخے، يو ګډ، اووۀ يو کالن ګډُورى، چې په يو کښې هم هيڅ عېب نۀ وى. ۳د اوړو صحيح نذرانه پېش کوئ چې د زيتُونو تېل ورسره ګډ وى :  درې کيلو د څخى سره اؤ دوه کيلو د ګډ سره، ۴اؤ يو کيلو د هر يو ګډُورى سره. ۵د ګُناه نذرانې په توګه يو چېلے هم پېش کوئ اؤ د خپل ځان کفاره ادا کوئ. ۶د دې مياشتې د وړومبۍ ورځې د پاره د هرې ورځې د سوزېدُونکې نذرانې نه علاوه د دې د غلې نذرانې سره پېش کوئ :  اؤ د هرې ورځې سوزېدُونکې نذرانه ورسره د دې د غلې نذرانه اؤ د څښلو نذرانه. په اور تيارېدُونکې د دې نذرانو بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې.

د کفارې د ورځې نذرانې

د ليويانو کِتاب ۲۳ :  ۲۶‏-۳۲

۷د اوومې مياشتې په لسمه ورځ د عِبادت د پاره راغونډېږئ، هيڅ څيز به نۀ خورئ اؤ نۀ به څۀ کار کوئ. ۸مالِک خُدائ ته يوه سوزېدُونکې نذرانه پېش کوئ، د دې بُوئ په هغۀ باندې ښۀ لګې :  يو څخے، يو ګډ، اووۀ يو کالن ګډُورى، چې په يو کښې هم هيڅ عېب نۀ وى. ۹د غلې دانې صحيح نذرانه پېش کوئ چې په اوړو کښې د زيتُونو تېل ورسره ګډ وى :  درې کيلو اوړۀ د څخى سره، دوه کيلو د ګډ سره، ۱۰اؤ يو کيلو د هر يو ګډُورى سره. ۱۱د ګُناه نذرانې په توګه يو چېلے هم پېش کوئ، د هغې نه علاوه کُوم چېلے چې د کفارې د پاره پېش شوے وى اؤ د هرې ورځې نذرانه د هغې د غلې نذرانې اؤ د څښلو نذرانې سره.

د جُونګړو د اختر نذرانې

د ليويانو کِتاب ۲۳ :  ۳۳‏-۴۴

۱۲د اوومې مياشتې په پينځلسمه ورځ د عِبادت د پاره راغونډېږئ. د مالِک خُدائ په درناوى کښې اووۀ ورځې دا اختر کوئ اؤ هيڅ کار مۀ کوئ. ۱۳په وړومبۍ ورځ په اور تيارېدُونکې نذرانه مالِک خُدائ ته پېش کوئ، د دې بُوئ په هغۀ باندې ښۀ لګې :  ديارلس څخى، دوه ګډان اؤ څوارلس يو کالن ګډُورى، چې په يو کښې هم هيڅ عېب نۀ وى. ۱۴د غلې صحيح نذرانه پېش کوئ چې په اوړو کښې ورسره د زيتُونو تېل ګډ وى :  درې کيلو اوړۀ د هر يو څخى سره، دوه کيلو د هر يو ګډ سره، ۱۵اؤ يو کيلو د هر يو ګډُورى سره. ۱۶د هرې ورځې سوزېدونکې نذرانې، د غلې نذرانې اؤ د څښلو نذرانې نه علاوه د ګُناه نذرانې په توګه يو چېلے هم پېش کوئ پېش کوئ. ۱۷په دويمه ورځ دولس څخى، دوه ګډان اؤ څوارلس يو کالن ګډُورى پېش کړئ، چې په يو کښې هم هيڅ عېب نۀ وى. ۱۸د دې سره هغه نورې ټولې نذرانې پېش کوئ چې کُومې د وړومبۍ ورځې د پاره وى. ۲۰په دريمه ورځ يولس څخى، دوه ګډان اؤ څوارلس يو کالن ګډُورى پېش کړئ، چې په يو کښې هم هيڅ عېب نۀ وى. ۲۱د دې سره هغه نورې ټولې نذرانې پېش کوئ چې کُومې د وړومبۍ ورځې د پاره وى. ۲۳په څلورمه ورځ لس څخى، دوه ګډان اؤ څوارلس يو کالن ګډُورى پېش کړئ، چې په يو کښې هم هيڅ عېب نۀ وى. ۲۴د دې سره هغه نورې ټولې نذرانې پېش کوئ چې کُومې د وړومبۍ ورځې د پاره وى. ۲۶په پينځمه ورځ نهۀ څخى، دوه ګډان اؤ څوارلس يو کالن ګډُورى پېش کړئ، چې په يو کښې هم هيڅ عېب نۀ وى. ۲۷د دې سره هغه نورې ټولې نذرانې پېش کوئ چې کُومې د وړومبۍ ورځې د پاره وى. ۲۹په شپږمه ورځ اتۀ څخى، دوه ګډان اؤ څوارلس يو کالن ګډُورى پېش کړئ، چې په يو کښې هم هيڅ عېب نۀ وى. ۳۰د دې سره هغه نورې ټولې نذرانې پېش کوئ چې کُومې د وړومبۍ ورځې د پاره وى. ۳۲په اوومه ورځ اووۀ څخى، دوه ګډان اؤ څوارلس يو کالن ګډُورى قُربانى کړئ، چې په يو کښې هم هيڅ عېب نۀ وى. ۳۳د دې سره هغه نورې ټولې نذرانې پېش کوئ چې کُومې د وړومبۍ ورځې د پاره وى. ۳۵په اتمه ورځ د عِبادت د پاره راغونډېږئ اؤ هيڅ کار مۀ کوئ. ۳۶په اور تيارېدُونکې نذرانې په توګه يوه سوزېدُونکې نذرانه مالِک خُدائ ته پېش کړئ، د دې بُوئ په هغۀ باندې ښۀ لګې :  يو څخے، يو ګډ، اووۀ يو کالن ګډُورى، چې په يو کښې هم هيڅ عېب نۀ وى. ۳۷د دې سره هغه نورې ټولې نذرانې پېش کوئ چې کُومې د وړومبۍ ورځې د پاره وى. ۳۹دا اصُول د سوزېدُونکې نذرانې، د غلې دانې نذرانې، د څښلو نذرانې اؤ د سلامتۍ نذرانې د پاره دى چې تاسو يې مالِک خُدائ ته په خپلو مُقررو اخترُونو کښې پېش کوئ. دا د هغه نذرانو نه علاوه دى چې تاسو يې د يوې منختې د پُوره کېدو د نذرانو يا د رضاکارانه نذرانو په توګه ورکوئ.“ ۴۰نو مُوسىٰ بنى اِسرائيلو ته هغه هر څۀ ووئيل چې مالِک خُدائ هغۀ ته د څۀ حُکم کړے وو.