د شمېر کِتاب

اَتۀ ويشتم باب

مُقررې شوې نذرانې

د هِجرت کِتاب ۲۹ :  ۳۸‏-۴۶

۱مالِک خُدائ مُوسىٰ ته حُکم وکړو، ۲”بنى اِسرائيلو له حُکم ورکړه چې خُدائ پاک ته په مُقررو وختُونو باندې په اور تيارېدُونکې نذرانې پېش کوئ، د دې بُوئ په مالِک خُدائ ښۀ لګې. ۳دا په اور تيارېدُونکې نذرانې دى چې مالِک خُدائ ته پېش کېږى :  د هرې ورځې سوزېدُونکې نذرانې د پاره، دوه يو کالن ګډُورى چې هيڅ عېب په کښې نۀ وى. ۴وړومبے ګډُورے په سحر کښې پېش کوئ اؤ دويم په ماښام کښې، ۵هر يو به د يو کيلو اوړو د غلې نذرانې سره پېش کېږى، چې يو ليټر د زيتُونو ښۀ تېل ورسره ګډ وى. ۶دا د هرې ورځې نذرانه ده چې پُوره سوزولے شى، کُومه چې مخکښې د سينا په غرۀ باندې په اور تيارېدُونکې نذرانې په توګه پېش شوې وه، د دې بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې. ۷د څښلو نذرانې په توګه د وړومبى ګډُورى سره، يو ليټر د انګُورو شراب به په قُربان‌ګاه باندې تويَولے شى. ۸په ماښام کښې هغه دويم ګډُورے پېش کړئ، چې څنګه په سحر کښې پېش شوے وو. دا به د دې د څښلو نذرانې سره پېش کېږى. دا هم يوه په اور تيارېدُونکې نذرانه ده، د دې بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې.

د سبت د ورځې نذرانه

۹د سبت په ورځ دوه يو کالن ګډُورى چې هيڅ عېب په کښې نۀ وى، د غلې نذرانې په توګه دوه کيلو اوړۀ چې د زيتُونو تېل ورسره ګډ وى اؤ د څښلو نذرانه پېش کړئ. ۱۰دا د هر سبت ورځې سوزېدُونکې نذرانه د هرې ورځې د سوزېدُونکې اؤ د څښلو نذرانې نه علاوه ده.

د مياشتې د وړومبۍ ورځې نذرانه

۱۱د هرې مياشتې په شروع کښې مالِک خُدائ ته يوه سوزېدُونکې نذرانه پېش کوئ :  دوه څخى، يو ګډ، اووۀ يو کالن ګډُورى، چې په هر يو کښې هيڅ عېب نۀ وى. ۱۲د غلې نذرانې په توګه، اوړۀ پېش کړئ چې د زيتُونو تېل ورسره ګډ وى :  د هر يو څخى سره درې کيلو اوړۀ، دوه کيلو د ګډ سره، ۱۳اؤ يو کيلو د هر يو ګډُورى سره. دا سوزېدُونکې نذرانې په اور تيارېدُونکې نذرانې دى، د دې بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې. ۱۴د څښلو صحيح نذرانه د هر يو څخى سره دوه ليټره د انګُورو شراب دى، يو نيم ليټر به د ګډ سره وى اؤ يو ليټر به د هر يو ګډُورى سره وى. دا اصُول د سوزېدُونکې نذرانې د پاره د ټول کال د هرې مياشتې د وړومبۍ ورځې د پاره دے. ۱۵اؤ يو چېلے به د ګُناه د نذرانې په توګه مالِک خُدائ ته پېش کولے شى، دا به د هرې ورځې د سوزېدُونکې نذرانې اؤ د دې د څښلو نذرانې نه علاوه وى.

د پتيرې ډوډۍ د اختر نذرانې

د ليويانو کِتاب ۲۳ :  ۵‏-۱۴

۱۶د وړومبۍ مياشتې په څوارلسمه ورځ به د مالِک خُدائ په درناوى کښې د فسحې اختر کولے شى. ۱۷د دې مياشتې په پينځلسمه ورځ به اختر شروع کېږى چې اووۀ ورځې به وى، چې په دې دوران کښې به صِرف پتيره ډوډۍ خوړلے شى. ۱۸د اختر په وړومبۍ ورځ به تاسو د عِبادت د پاره راغونډېږئ اؤ هيڅ کار به نۀ کوئ. ۱۹په اور تيارېدُونکې نذرانې په توګه مالِک خُدائ ته يوه سوزېدُونکې نذرانه پېش کوئ :  دوه څخى، يو ګډ اؤ اووۀ يو کالن ګډُورى، چې په دې کښې هم څۀ عېب نۀ وى. ۲۰د غلې صحيح نذرانه پېش کوئ چې په هغه اوړو کښې د زيتُونو تېل ګډ وى :  درې کيلو د هر يو څخى سره، دوه کيلو د ګډ سره، ۲۱اؤ يو کيلو د هر يو ګډُورى سره. ۲۲د ګُناه نذرانې په توګه يو چېلے هم پېش کوئ، چې د خلقو کفاره ادا شى. ۲۳دا ټولې نذرانې د هر سحر د سوزېدُونکې نذرانې نه علاوه پېش کوئ. ۲۴هم دغه شان، اووۀ ورځې مالِک خُدائ ته په اور تيارېدُونکې نذرانې پېش کوئ، دا بُوئ په هغۀ باندې ښۀ لګې. دا د هرې ورځې سوزېدُونکې نذرانې اؤ د څښلو نذرانې نه علاوه پېش کوئ. ۲۵په اوومه ورځ د عِبادت د پاره را يو ځائ کېږئ اؤ کار مۀ کوئ.

د لَو کولو اختر نذرانه

د ليويانو کِتاب ۲۳ :  ۱۵‏-۲۲

۲۶د لَو کولو اختر په وړومبۍ ورځ، کله چې تاسو د نوې غلې نذرانه مالِک خُدائ ته پېش کوئ، نو تاسو به د عِبادت د پاره راجمع کېږئ اؤ هيڅ کار به نۀ کوئ. ۲۷يوه سوزېدُونکې نذرانه پېش کوئ چې د هغې بُوئ په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې :  دوه څخى، يو ګډ اؤ اووۀ يو کالن ګډُورى، چې هيڅ عېب په کښې نۀ وى. ۲۸د غلې صحيح نذرانه پېش کوئ چې په اوړو کښې يې د زيتُونو تېل ګډ وى :  درې کيلو د هر يو څخى سره، دوه کيلو د ګډ سره، ۲۹اؤ يو کيلو د هر يو ګډُورى سره. ۳۰د ګُناه نذرانې په توګه يو چېلے هم پېش کوئ، چې ستاسو د خلقو کفاره ادا شى. ۳۱د هرې ورځې د سوزېدُونکې نذرانې اؤ د غلې د نذرانې نه علاوه به تاسو دا نذرانې اؤ د څښلو نذرانه پېش کوئ. اؤ ياد ساتئ چې دا ځناور بې‌عېبه وى.