د شمېر کِتاب

اُووۀ ويشتم باب

د صِلافحاد لُوڼه

۱محلاه، نوعاه، حجلاه، مِلکاه اؤ تِرضاه د صِلافحاد لُوڼه وې چې هغه زوئ د حِفر، زوئ د جِلعاد، زوئ د مکير، زوئ د منشه، زوئ د يُوسف وو. ۲هغوئ لاړې اؤ د مُوسىٰ، د اِلعازر اِمام، د مشرانو اؤ د ټول قوم په مخکښې د مالِک خُدائ د حضُور د خېمې په خُله کښې ودرېدلې اؤ وې وئيل، ۳”زمُونږ پلار په صحرا کښې مړ شو، د هغۀ زامن نشته، خو هغه د قورح د ډلې نه نۀ وو، چا چې د مالِک خُدائ خِلاف بغاوت کړے وو، هغه د خپلې ګُناه په وجه مړ شوے وو. ۴چې د هغۀ زامن نشته، نو د هغۀ نُوم دې ولې د اِسرائيليانو نه ختم شى؟ مُونږ له هم لکه زمُونږ د پلار د خپلوانو په شان جائيداد راکړئ.“ ۵نو مُوسىٰ د هغوئ مسئله مالِک خُدائ ته پېش کړه، ۶اؤ مالِک خُدائ هغۀ ته ووئيل، ۷”د صِلافحاد لُوڼه ټيک وائى، هغوئ له د هغوئ د پلار د خپلوانو په شان جائيداد ورکړه. اؤ د خپل پلار جائيداد دې هغوئ ته مِلاؤ شى. ۸اؤ تۀ خامخا بنى اِسرائيلو ته ووايه چې د کُوم سړى زوئ نۀ وى اؤ مړ شى، نو د هغۀ لُور ته به جائيداد په ميراث کښې ملاوېږى. ۹کۀ د هغۀ لُوڼه نۀ وى، نو ميراث به يې د وړُونو وى. ۱۰کۀ د هغۀ ورُوڼه نۀ وى، نو ترُونه به يې ميراث اخلى. ۱۱کۀ د هغۀ ورُوڼه يا ترُونه هم نۀ وى، نو بيا به د هغۀ نزدې خپلوان د هغۀ ميراث اخلى اؤ دا به د هغوئ د خپل جائيداد په شان وى. بنى اِسرائيل به دا د قانُون په توګه منى، څنګه چې ما، مالِک خُدائ تاسو ته حُکم کړے دے.“

د يشوَع د بنى اِسرائيلو د مشر په توګه مُقرر کېدل

د ګردان کِتاب ۳۱ :  ۱‏-۸

۱۲مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ”د ابيرام غرُونو ته وخېژه اؤ هغه وطن ته وګوره کُوم چې زۀ بنى اِسرائيلو له ورکوم. ۱۳کله چې تۀ هغه وګورې، نو د هارُون په شان به تۀ هم مړ شې، ۱۴ځکه چې تاسو دواړو د صين په صحرا کښې زما د حُکم نه بغاوت کړے وو. کله چې ټول قوم زما خِلاف په مريبه کښې وغورېدو، د هغوئ په مخکښې تاسو زما مُقدس طاقت څرګند نۀ کړو.“ مريبه په قادِس کښې د صين په صحرا کښې يوه چينه ده. ۱۵مُوسىٰ مالِک خُدائ ته سوال وکړو، ۱۶”مالِکه خُدايه تۀ خُدائ پاک يې! هر څيز له ساه ورکوُونکى يې، زۀ دا سوال کوم چې يو داسې سړے مُقرر کړه چې د دې قوم لار ښودنه کوى ۱۷اؤ په جنګ کښې يې مشرى کوى، نو ستا قوم به د داسې ګډو په شان نۀ وى چې شپُون يې نۀ وى.“ ۱۸مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل، ”د نون زوئ يشوَع بوځه ځکه چې هغه قابِل سړے دے اؤ خپل لاسُونه د هغۀ په سر کېږده چې ستا ذِمه وارۍ حواله شى. ۱۹هغه د اِلعازر اِمام په مخکښې ودروه اؤ د ټول قوم په مخکښې هغۀ له مشرى ورکړه. ۲۰تۀ هغۀ له څۀ خپل اِختيارات هم ورکړه، چې ټول بنى اِسرائيل د هغۀ فرمانبردارى کوى. ۲۱د فېصلې کولو د پاره به هغه د اِلعازر اِمام نه مشوره اخلى اؤ اِلعازر به اُوريم اؤ تميم زما رضا معلُومولو د پاره اِستعالوى. نو اِلعازر به د يشوَع اؤ د بنى اِسرائيلو د ټول قوم په هر څيز کښې لار ښودنه کوى.“ ۲۲مُوسىٰ هم هغه شان وکړل چې څنګه مالِک خُدائ ورته حُکم کړے وو. هغۀ يشوَع، د اِلعازر اِمام اؤ د ټول قوم په مخکښې ودرولو. ۲۳چې څنګه مالِک خُدائ حُکم کړے وو، مُوسىٰ خپل لاسُونه د يشوَع په سر کېښودل اؤ خپله مشرى يې ورکړه.