د شمېر کِتاب

دويم باب

د خېمو د پاره قبيلو ته خپل خپل ځايُونه ښودل کېدل

۱بيا مالِک خُدائ مُوسىٰ اؤ هارُون ته دا اصُول وښودل :  ۲کله چې بنى اِسرائيل کېمپ جوړوى، نو هر سړے به د خپل لښکر د جنډې لاندې خېمه ودروى. خېمې به د مُقدسې خېمې نه ګېر‌چاپېره لګولے شى. ۳نَمرخاتۀ طرف ته، چې څوک د يهُوداه د لښکر د جنډې لاندې وى نو هغوئ به په خپلو ډلو کښې خېمې ودروى، د هغوئ د قبيلو د مشرانو نومُونه دا دى :  د يهُوداه قبيلې مشر نحشون زوئ د عميناداب، د ډلې شمېر څلور اؤيا زره اؤ شپږ سوه کسان دى، د يساکار قبيلې مشر نتنى‌اېل زوئ د ضُعر، د ډلې شمېر څلور پنځوس زره اؤ څلور سوه کسان دى، د زبولون قبيلې مشر اِلياب زوئ د حيلون، د ډلې شمېر اووۀ پنځوس زره اؤ څلور سوه کسان دى. دا ټول په شمېر کښې يو لاکھ شپږ اتيا زره اؤ څلور سوه کسان دى. د يهُوداه لښکر به مخکښې روان وى. ۱۰جنُوب طرف ته، څوک چې د روبين د لښکر د جنډې لاندې وى نو هغوئ به په خپلو ډلو کښې خېمې ودروى، د هغوئ د قبيلو د مشرانو نومُونه دا دى :  د روبين قبيلې مشر اليصور زوئ د شدِيُور، د ډلې شمېر شپږ څلوېښت زره اؤ پينځۀ سوه کسان دى، د شمعُون قبيلې مشر سلومى‌اېل زوئ د صورى‌شدى، د ډلې شمېر يو کم شپېتۀ زره اؤ درې سوه کسان دى، د جاد قبيلې مشر اِلياساف زوئ د دعو‌اېل، د ډلې شمېر پينځۀ څلوېښت زره شپږ سوه پنځوس کسان دى. دا ټول په شمېر کښې يو لاکھ يو پنځوس زره څلور سوه پنځوس کسان دى. دويم به د روبين لښکر روان وى. ۱۷بيا دې د اولنو دوه لښکرو اؤ د وروستنو دوه لښکرو په مېنځ کښې ليويان روان شى چې مُقدسه خېمه يوسى. هر يو لښکر به هم په هغه ترتيب روان وى چې څنګه خېمې ودروى، هر يو به په خپل خپل ځائ د خپلې جنډې لاندې وى. ۱۸نمرپرېواتۀ طرف ته، څوک چې د اِفرائيم د لښکر د جنډې لاندې وى نو هغوئ به په خپلو ډلو کښې خېمې ودروى، د هغوئ د قبيلو د مشرانو نومُونه دا دى :  د اِفرائيم قبيلې مشر اليسمع زوئ د عميهود، د ډلې شمېر څلوېښت زره اؤ پينځۀ سوه کسان دى، د منشه قبيلې مشر ګملى‌اېل زوئ د فداهصور، د ډلې شمېر دوه دېرش زره اؤ دوه سوه کسان دى، د بنيامين قبيلې مشر ابِدان زوئ د جدعونى، د ډلې شمېر پينځۀ دېرش زره اؤ څلور سوه کسان دى. دا ټول په شمېر کښې يو لاکھ اتۀ زره اؤ سل کسان دى. دريم به د اِفرائيم لښکر روان وى. ۲۵شمال طرف ته، څوک چې د دان د لښکر د جنډې لاندې وى نو هغوئ به په خپلو قبيلو کښې خېمې ودروى، د هغوئ د قبيلو د مشرانو نومُونه دا دى :  د دان قبيلې مشر اخيعزر زوئ د عمى‌شدى، د ډلې شمېر دوه شپېتۀ زره اؤ اووۀ سوه کسان دى، د آشر قبيلې مشر فجعى‌اېل زوئ د عکران، د ډلې شمېر يو څلوېښت زره اؤ پينځۀ سوه کسان دى، د نفتالى قبيلې مشر اخيرع زوئ د عينان، د ډلې شمېر درې پنځوس زره اؤ څلور سوه کسان دى. دا ټول په شمېر کښې يو لاکھ اووۀ پنځوس زره اؤ شپږ سوه کسان دى په آخِر کښې به د دان لښکر روان وى. ۳۲د بنى اِسرائيلو د ټولو لښکرو شمېر شپږ لاکھ درې زره پينځۀ سوه اؤ پنځوس کسان وُو چې ډله په ډله د هغوئ نومُونه وليکلے شول. ۳۳هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ مُوسىٰ ته حُکم کړے وو، ليويان د نورو بنى اِسرائيلو سره يو ځائ ونۀ شمېرلے شول. ۳۴نو بنى اِسرائيلو هم هغه شان وکړل چې څنګه مالِک خُدائ مُوسىٰ ته حُکم کړے وو. هغوئ هر يو د خپلې جنډې لاندې خېمې ودرولې اؤ هر يو د خپلې قبيلې سره روان وو.