د ليويانو کِتاب

درويشتم باب

مذهبى اخترونه

۱بيا مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل چې، ۲”د مذهبى اخترُونو د پاره بنى اِسرائيلو ته دا اصُول وښايه چې کله هغوئ د عِبادت د پاره راغونډ شى. ۳ستاسو سره شپږ ورځې شته چې خپل کار په کښې کولے شئ، خو ياد ساتئ اوومه ورځ د سبت ورځ ده، چې د آرام د پاره ده. په دې ورځ کار مۀ کوئ اؤ د عِبادت د پاره راغونډېږئ. د سبت ورځ د مالِک خُدائ ده، چې تاسو چرته هم اوسېږئ. ۴د دې اخترُونو اِعلان په مُقرر شوو وختُونو باندې کوئ.

د فسحې کولو اختر

د شمېر کِتاب ۲۸ :  ۱۶‏-۲۵

۵د فسحې کولو اختر، د مالِک خُدائ د درناوى د پاره کولے شى، دا د اولنۍ مياشتې د څوارلسمې ورځې د نمر پرېواتو نه شروع کېږى. ۶په پينځلسمه ورځ د پتيرې ډوډۍ اختر شروع کېږى اؤ اووۀ ورځې به تاسو خمبيره ډوډۍ نۀ خورئ. ۷د دې ورځو په اوله ورځ به تاسو د عِبادت د پاره راغونډېږئ اؤ هغه يو کار هم مۀ کوئ چې تاسو يې هره ورځ کوئ. ۸اووۀ ورځې مالِک خُدائ ته په اور تيارېدُونکې نذرانې پېش کړئ. په اوومه ورځ به تاسو بيا د عِبادت د پاره راغونډ شئ، خو هغه يو کار به هم نۀ کوئ کُوم چې تاسو هره ورځ کوئ. ۹کله چې تاسو هغه زمکې له ورشئ کُومه چې مالِک خُدائ تاسو له درکوى اؤ تاسو خپل فصل ورېبئ، نو وړومبے ګېډے اِمام له وروړئ. ۱۱هغه به دا مالِک خُدائ ته د يوې خاص نذرانې په توګه پېش کړى، نو تاسو به قبُول شئ. اِمام به دا په سبت پسې ورځ باندې پېش کړى. ۱۲په کُومه ورځ چې تاسو د فصل نذرانه پېش کوئ، نو د يو کال ګډُورے هم د سوزېدُونکې نذرانې په توګه قُربانى کړئ چې هيڅ عېب په کښې نۀ وى. ۱۳تاسو د دې سره دوه کيلو ښۀ اوړۀ چې د زيتُونو تېل ورسره ګډ وى په اور تيارېدُونکې نذرانې په توګه پېش کړئ. د دې نذرانې خوشبوئى په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې. تاسو د دې سره يو ليټر د انګُورو د شرابو نذرانه هم پېش کړئ. ۱۴په هغه ورځ تاسو ډوډۍ، وريتې شوې اؤ کچه دانې تر هغې پورې مۀ خورئ چې تر څو پورې تاسو دا نذرانه خُدائ پاک ته نۀ وى راوړې. په راتلُونکى ټولو وختُونو کښې ستاسو ټول اولاد به دا اصُول منى.

د لَو کولو اختر

د شمېر کِتاب ۲۸ :  ۲۶‏-۳۱

۱۵سبت پسې ورځې نه پُوره اووۀ هفتې وشمېرئ يعنې د هغه ورځ نه په کُومه ورځ چې تاسو د خپل فصل ګېډے مالِک خُدائ ته د پېش کېدو د پاره راوړئ. ۱۶د اوؤم سبت د ورځې نه پس، په پنځوسمه ورځ، مالِک خُدائ ته د نوى فصل يوه بله نذرانه پېش کړئ. ۱۷هره يوه کورنۍ دې دوه دوه ډوډۍ راوړى اؤ دا دې مالِک خُدائ ته د خاص تُحفې په توګه پېش کړى. هره يوه ډوډۍ دې خمبيره شوې د دوه کيلو ښو اوړو نه پخه شوې وى اؤ دا به مالِک خُدائ ته د وړومبى رېبلے شوى فصل د نذرانې په توګه پېش کېږى. ۱۸اؤ قوم دې د دې ډوډۍ سره اووۀ يو کالن ګډُورى، يو غوَيے اؤ دوه ګډان پېش کړى، چې هيڅ عېب په کښې نۀ وى. دا به د سوزېدُونکې نذرانې په توګه، سره د غلې د نذرانې اؤ د انګُورو د شرابو د نذرانې سره مالِک خُدائ ته پېش کېږى. د دې نذرانې خوشبوئى په مالِک خُدائ باندې ښۀ لګې. ۱۹يو چېلے د ګُناه د نذرانې په توګه اؤ دوه يو کالن ګډُورى د سلامتۍ د نذرانې په توګه هم پېش کړئ. ۲۰اِمام به ډوډۍ د دوه ګډُورو سره د اِمامانو د پاره د خاص تُحفې په توګه هم پېش کړى. دا نذرانې مُقدسې دى. ۲۱په هغه ورځ هغه يو کار هم مۀ کوئ چې تاسو يې هره ورځ کوئ اؤ د عِبادت د پاره راغونډېږئ. ستاسو اولاد چې چرته هم اوسېږى دا اصُول دې په راتلُونکى ټولو وختُونو کښې منى. ۲۲کله چې تاسو د خپلو پټو فصل رېبئ، نو فصل د پټو تر غاړو پورې مۀ رېبئ اؤ چې کُوم وږى پاتى شى نو د هغې رېبلو له واپس مۀ ورځئ، دا د غريبانانو خلقو اؤ مُسافرو د پاره پرېږدئ. زۀ مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم.

د نوى کال اختر

د شمېر کِتاب ۲۹ :  ۱‏-۶

۲۳د اوومې مياشتې په وړومبۍ ورځ د آرام خاص ورځ مانځئ اؤ چې کله بيګل وغږېږى نو د عِبادت د پاره راغونډ شئ. ۲۵مالِک خُدائ ته يوه په اور تيارېدُونکې نذرانه پېش کړئ اؤ هغه يو کار هم مۀ کوئ چې تاسو يې هره ورځ کوئ.

د کفارې ورځ

د شمېر کِتاب ۲۹ :  ۷‏-۱۱

۲۶بيا مالِک خُدائ مُوسىٰ ته ووئيل چې :  ۲۷د دې اوومې مياشتې لسمه ورځ د کفارې ده، دا به ستاسو د پاره يوه مُقدسه اجتماع وى :  تاسو به روژه نيسئ اؤ مالِک خُدائ ته په اور تيارېدُونکې نذرانه پېش کوئ، ۲۸په هغه ورځ هيڅ کار مۀ کوئ، ځکه چې هغه د کفارې ورځ ده اؤ د مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک وړاندې ستاسو کفاره ادا کېږى. ۲۹هر څوک چې هم په هغه ورځ څۀ وخورى نو هغه به نور د خُدائ پاک د خلقو نه نۀ شى ګڼلے. ۳۰اؤ کۀ هر چا هم په هغه ورځ څۀ کار وکړو، نو زۀ به په خپله هغه تباه کړم. ۳۱ستاسو اولاد چې چرته هم اوسېږى دا اصُول د هغوئ د پاره دى. ۳۲د هغې مياشتې د نهمې ورځې د نمر پرېواتو نه د لسمې ورځې د نمر پرېواتو پورې دا خاص ورځ مانځئ، په دې دوران کښې تاسو روژه نيسئ.

د جُونګړو اختر

د شمېر کِتاب ۲۹ :  ۱۲‏-۴۰

۳۳د جُونګړو اختر د اوومې مياشتې په پينځلسمه ورځ شروع کېږى اؤ دا به اووۀ ورځې وى. ۳۵د دې ورځو په وړومبۍ ورځ د عِبادت د پاره راغونډ شئ اؤ هغه يو کار هم مۀ کوئ چې تاسو يې هره ورځ کوئ. ۳۶اووۀ ورځې تاسو هره ورځ يوه په اور تيارېدُونکې نذرانه پېش کوئ. په اتمه ورځ بيا د عِبادت د پاره راغونډ شئ اؤ په اور تيارېدُونکې نذرانه پېش کړئ. دا د عِبادت ورځ ده اؤ چې هيڅ کار په کښې ونۀ کړئ. ۳۷دا مذهبى اخترونه دى چې تاسو يې د مالِک خُدائ په درناوى کښې کوئ چې د عِبادت د پاره په يو ځائ راغونډېږئ اؤ په اور تيارېدُونکې نذرانې، سوزېدُونکې نذرانې، د غلې نذرانې، قُربانۍ اؤ د انګُورو د شرابو نذرانې په کښې پېش کوئ، چې په خپله خپله ورځ پېش کېږى. ۳۸دا اخترونه د عامو سبت د ورځو نه علاوه دى اؤ دا نذرانې ستاسو د عامو تُحفو نه علاوه دى، ستاسو د منختې پُوره کېدلو نذرانو اؤ ستاسو د هغه رضاکارانه نذرانو نه چې تاسو يې مالِک خُدائ له ورکوئ. ۳۹کله چې تاسو د خپلو پټو نه فصل ورېبئ، نو اووۀ ورځې دا اختر کوئ، چې د اوومې مياشتې په پينځلسمه ورځ باندې شروع کېږى. اوله ورځ اؤ اتمه ورځ به د آرام کولو خاص ورځې وى. ۴۰په هغه ورځ د خپلو ونو نه ډېره ښۀ مېوه وشُوکوئ، د کهجُورو څانګې اؤ د پاڼو والا د ونو څانګې اؤ د سيند د غاړې نه د خار‌وَلو ونې واخلئ اؤ د مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک په درناوى کښې اختر وکړئ. ۴۱دا اووۀ ورځې کوئ. ستاسو اولاد به دا اصُول په راتلُونکى ټولو وختُونو کښې منى. ۴۲ټول اِسرائيليان به اووۀ ورځې په جُونګړو کښې اوسېږى، ۴۳چې ستاسو اولاد ته دا پته ولګې چې مالِک خُدائ بنى اِسرائيل دې ته جوړ کړل چې په جُونګړو کښې اوسېږى چې کله يې هغوئ د مِصر وطن نه راوويستل. هغه مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک دے. ۴۴نو داسې مُوسىٰ بنى اِسرائيلو ته دا اصُول وښودل چې د مالِک خُدائ په درناوى کښې مذهبى اخترونه وکړى.“