د ليويانو کِتاب

شپاړسم باب

د معافۍ لويه ورځ

۱مالِک خُدائ مُوسىٰ ته د هارُون د دوؤ زامنو د مرګ نه پس ووئيل چې کله هغوئ مالِک خُدائ ته هغه اور پېش کړو کُوم چې خُدائ پاک ته قبُول نۀ وو. ۲مالِک خُدائ ووئيل، ”خپل ورور هارُون ته ووايه چې هغه به صِرف په مُناسب وخت د پړدې شا ته زيات مُقدس ځائ ته ننوځى، ځکه چې زۀ به هلته په وريځ کښې د تړون صندُوق د کفارې تخت د پاسه راښکاره کېږم. کۀ هغۀ نافرمانى وکړه، نو هغه به ووژلے شى. ۳هغه ډېر مُقدس ځائ ته د هغې نه پس داخليدلے شى چې يو څخے د ګُناه د نذرانې د پاره اؤ يو ګډ د سوزېدُونکې نذرانې د پاره راولى.“ ۴بيا مالِک خُدائ دا اصُول وښودل :  ډېر مُقدس ځائ ته ننوتلو نه مخکښې دې هارُون خامخا غُسل وکړى اؤ د اِمامانو لِباس دې واغوندى :  د لټې چُوغه اؤ جانګى، پټۍ اؤ پټکے. ۵د بنى اِسرائيلو قوم به هارُون له د ګُناه د نذرانې د پاره دوه چېلى اؤ يو ګډ د سوزېدُونکې نذرانې د پاره ورکړى. ۶هغه به يو غوَيے د نذرانې په توګه پېش کړى چې د هغۀ د خپلې ګُناه اؤ د هغۀ د کورنۍ کفاره ادا شى. ۷بيا به هغه دوه چېلى د مالِک خُدائ د مُقدسې خېمې د دروازې خُلې ته بوځى. ۸هلته به هغه پچه واچوى، دوه تيږې به راواخلى، په يوه باندې به ”مالِک خُدائ د پاره“ نښه واچوى اؤ په بله باندې ”عزازيل د پاره“ نښه واچوى. ۹هارُون به هغه چېلے حلال کړى چې د مالِک خُدائ د پاره د پچې په ذريعه خوښ کړے شوے وى اؤ د ګُناه د نذرانې په توګه به يې پېش کړى. ۱۰چې کُوم چېلے د عزازيل د پاره خوښ کړے شوے وى هغه به مالِک خُدائ ته ژوندے پېش کېږى اؤ په بيابان کښې به عزازيل ته وشړلے شى، چې د خلقو د ګُناه کفاره ادا شى. ۱۱چې کله هارُون غوَيے د خپلې ګُناه اؤ د خپلې کورنۍ د ګُناه د پاره د نذرانې په توګه قُربانى کړى، ۱۲هغه به دوه مُوټى ښه خوشبوئى اؤ د قُربان‌ګاه نه يو ډک لوښے د بلو سکارو واخلى اؤ ډېر مُقدس ځائ ته به يې دننه راوړى. ۱۳هغه به هلته د مالِک خُدائ په حضُور کښې خوشبوئى په اور باندې واچوى اؤ د خوشبويۍ لُوګے به د تړون د صندُوق د کفارې تخت پټ کړى نو هغه به دا ونۀ ګورى اؤ مړ به نۀ شى. ۱۴هغه به د غوَيى لږه وينه واخلى اؤ د خپلې ګوتې سره به يې د صندُوق د کفارې تخت نَمرخاتۀ طرف ته وشيندى اؤ بيا به لږه د تړون صندُوق د کفارې تخت په مخکښې اووۀ ځله وشيندى. ۱۵د هغې نه پس، هغه به چېلے د خلقو د پاره د ګُناه د نذرانې په توګه حلال کړى، وينه به يې زيات مُقدس ځائ ته راوړى، د صندُوق د کفارې په تخت اؤ په مخکښې به يې وشيندى، هم هغه شان چې څنګه يې د غوَيى د وينې سره کړى وُو. ۱۶نو هغه به د زيات مُقدس ځائ د پاکوالى کفاره ادا کړى چې د بنى اِسرائيلو د ناپاکۍ اؤ د ټولو ګُناهونو نه پاک شى. هغه به د مُقدسې خېمې د پاره خامخا داسې وکړى، ځکه چې هغه د کېمپ په مېنځ کښې ولاړه ده، کُوم ځائ چې ناپاک دے. ۱۷د هارُون د پاکوالى کفاره ادا کولو د پاره زيات مُقدس ځائ ته ننوتلو نه واخله د هغۀ د بهر راوتلو پورې، هلته به په خېمه کښې هيڅ څوک نۀ وى. چې په کُوم وخت هغه د ځان، د خپلې کورنۍ اؤ د ټول قوم د پاره کفاره ادا کوى، ۱۸بيا به هغه خامخا د سوزېدُونکې نذرانو د پاره بهر قُربان‌ګاه ته لاړ شى اؤ پاکه به يې کړى. هغه به لږه د غوَيى وينه اؤ لږه د چېلى وينه واخلى اؤ د قُربان‌ګاه په ټولو ښکرُونو پورې دې ولګوى. ۱۹هغه دې د خپلې ګوتې سره لږه وينه اووۀ ځله په قُربان‌ګاه باندې وشيندى. نو دا به د بنى اِسرائيلو د ګُناهونو نه پاکه کړى اؤ مُقدسه به يې کړى.

د ګُناهونو د کفارې چېلے

۲۰چې کله هارُون د زيات مُقدس ځائ، د مالِک خُدائ د حضُور د ټولې مُقدسې خېمې اؤ د قُربان‌ګاه د پاکوالى کفاره ادا کول ختم کړى، نو هغه به مالِک خُدائ ته هغه ژوندے چېلے پېش کړى چې د عزازيل د پاره خوښ شوے وو. ۲۱خپل دواړه لاسُونه به د چېلى په سر کېږدى اؤ د ټولو بدو عملُونو، ګُناهونو اؤ بنى اِسرائيلو د سرکشو اِقرار به وکړى اؤ دا به د چېلى په سر واچوى. بيا به يو مُقرر شوے سړے دا چېلے بيابان ته بوځى. ۲۲چېلے به د ځان سره د هغوئ ټول ګناهُونه په بيابان کښې يوې غېر‌ابادې علاقې ته يوسى. ۲۳هارُون به مُقدسې خېمې ته ننوځى، زيات مُقدس ځائ ته د ننوتلو نه مخکښې هغۀ چې کُوم د اِمامانو لِباس اغوستے وو نو هغه به وباسى اؤ هلته به يې پرېږدى. ۲۴هغه به په يو مُقدس ځائ کښې غُسل وکړى اؤ خپلې جامې به واغوندى. د هغې نه پس، هغه به بهر لاړ شى اؤ د خپلو ګُناهونو اؤ د خلقو ګُناهونو لرې کولو کفارې د پاره به سوزېدُونکې نذرانه پېش کړى. ۲۵د ځناور وازګه به په قُربان‌ګاه باندې وسوزوى چې د ګُناه د نذرانې د پاره ده. ۲۶کُوم سړى چې دا چېلے په بيابان کښې عزازيل له بوتلے وى نو کېمپ ته واپس راتلو نه مخکښې هغه به خپلې جامې ووينځى اؤ غُسل به وکړى. ۲۷کُوم غوَيے اؤ چېلے چې د ګُناه د نذرانې د پاره اِستعمال شوى وُو چې وينه يې د ګُناه د کفارې ادا کولو د پاره زيات مُقدس ځائ ته راوړلے شوې وه، دا به د کېمپ نه بهر وړلے شى اؤ سوزولے به شى. څرمن، غوښه اؤ کولمې هر څۀ به سوزولے شى. ۲۸څوک چې دا وسوزوى نو کېمپ ته واپس راتلو نه مخکښې هغه به خپلې جامې ووينځى اؤ غُسل به وکړى.

د کفارې ورځ مناوول

۲۹دا اصُول به د همېشه د پاره وى. د اوومې مياشتې په لسمه ورځ بنى اِسرائيل اؤ د هغوئ سره مهاجر خلق به خامخا روژه نيسى اؤ هيڅ کار به نۀ کوى. ۳۰په هغه ورځ به د هغوئ د ټولو ګُناهونو نه د پاکوالى کفاره ادا شى اؤ هغوئ به پاک شى. ۳۱چې په کُومه ورځ باندې هغوئ روژه نيسى اؤ کار نۀ کوى نو هغه به يوه ډېره مُقدسه ورځ وى. دا اصُول به د همېشه د پاره وى. ۳۲کُوم مشر اِمام چې د پلار په ځائ مُقرر شوے وى، هغه به د پاکوالى کفاره ادا کړى. هغه به د اِمامانو لِباس واغوندى ۳۳اؤ د زيات مُقدس ځائ، د مالِک خُدائ د حضُور ټولې مُقدسې خېمې، قُربان‌ګاه، د اِمامانو اؤ د ټول قوم د پاکوالى کفاره به ادا کړى. ۳۴دا اصُول به د همېشه د پاره وى. په کال کښې يو ځل به خامخا د بنى اِسرائيلو د ټولې ګُناه نه د پاکوالى د پاره کفاره ادا کېږى. نو مُوسىٰ هم هغه شان وکړل چې څنګه مالِک خُدائ حُکم کړے وو.