د ليويانو کِتاب

يوولسم باب

حلال اؤ حرام ځناور

د ګردان کِتاب ۱۴ :  ۳‏-۲۱

۱مالِک خُدائ مُوسىٰ اؤ هارُون ته دا اصُول وښودل ۲کُوم چې د بنى اِسرائيلو د پاره وُو :  تاسو په زمکه ګرځېدُونکے هر هغه ځناور خوړلے شئ ۳چې د هغې د خپو نُوکې په مېنځ بېلې وى اؤ بيا بيا شخوند وهى، ۴خو تاسو دا ځناور مۀ خورئ :  اُوښ، ځنګلى سوه، يا عامه سوه. دا به ناپاک ګڼلے شى، دا بيا بيا شخوند وهى، خو د دې نُوکې په مېنځ بېلې نۀ دى. ۷خنزير مۀ خورئ. دا به خامخا ناپاک ګڼلے شى، د دې د خپو نُوکُونه په مېنځ بېل وى، خو بيا بيا شخوند نۀ وهى. ۸دا ځناور مۀ خورئ يا چې مړۀ وى نو لاس به هم نۀ وروړئ، دا ناپاک دى. ۹تاسو هغه هر قِسم کبان خوړلے شئ کُوم چې وزر اؤ په څرمن پترى لرى، ۱۰خو داسې د اوبو بل هر يو څيز چې وزر اؤ په څرمن پترى نۀ لرى هغه نۀ شئ خوړلے. ۱۱داسې څيزُونه به ستاسو د پاره حرام وى. تاسو به هيڅ کله هم د دې غوښه نۀ خورئ يا کۀ مړۀ وى نو لاس به هم نۀ وروړئ. ۱۲تاسو هر هغه څيز مۀ خورئ کُوم چې په اوبو کښې اوسېږى اؤ وزر اؤ په څرمن پترى نۀ لرى. ۱۳دا هغه مارغان دى چې تاسو به ترې نه کرکه کوئ چې تاسو يې ونۀ خورئ ځکه چې دا حرام دى :  شاهين، ګونګا، باز، شهباز، باښه، ګنجۍ، کارغۀ، شُتر‌مُرغ، ايلۍ، زاڼې، ډينګ، ماهى خور مارغۀ، سمندرى بطحه، مُلا‌چرچګګ يا ښاپېرک. ۲۰الوتُونکى حشرات ناپاک دى، تاسو د دې نه کرکه وکړئ. ۲۱خو بغېر د هغه نه چې په خپو ګرځى اؤ ټوپُونه وهى. ۲۲تاسو کرړى، د قحطۍ ملخان اؤ نور ملخان خوړلے شئ. ۲۳خو نور ټول واړۀ څيزُونه چې وزر لرى اؤ په زمکه باندې په خپو ګرځى دا به ستاسو د پاره حرام وى. ۲۴دا ځناور ستاسو د پاره ناپاک دى هر څوک چې دې مړو ځناورو ته لاس وروړى نو هغه به تر ماښامه پورې ناپاک وى :  ټول نُوکُونه لرُونکى ځناور، خو د هغه نه بغېر چې نُوکُونه يې په مېنځ بېل وى اؤ بيا بيا شخوند وهى اؤ ټول څلور خپې لرُونکى ځناور چې پنجې لرى. چې دا ځناور مړۀ وى اؤ هر څوک ورله لاس ورړى يا يې يوسى نو هغه به خامخا خپلې جامې وينځى، خو هغه به بيا هم تر ماښامه پورې ناپاک وى. ۲۹ړنده مږه، عامه مږه، منږکان اؤ سمسېره، کربوړے اؤ هر قِسم چرمښکۍ به خامخا ناپاک ګڼلے شى. ۳۱دا ستاسو د پاره ناپاک دى. چې دا مړۀ وى اؤ هر څوک چې لاس وروړى نو هغه به تر ماښامه پورې ناپاک وى. ۳۲اؤ يا کۀ دا مړۀ وى اؤ په څۀ څيز باندې وغورزېږى، نو هغه به ناپاک وى. هغه څيز کۀ د لرګى نه جوړ وى، کپړه، څرمن، يا بوجۍ وى، کۀ هر څيز د پاره هم اِستعمالېږى. هغه څيز به په اوبو کښې غُوپه کړے شى، خو دا به بيا هم تر ماښامه پورې ناپاک وى. ۳۳کۀ دا مړۀ شوى ځناور د خاورو په لُوښى کښې وغورزېږى، په هغه کښې چې هر څۀ وى نو هغه به ناپاک وى، نو تاسو هغه لوښے مات کړئ. ۳۴هر هغه خوراک کُوم چې په عامه توګه خوړلے شى، خو کۀ په دې خوراک باندې د هغه لُوښى نه اوبۀ توئ کړے شوے وى، نو هغه خوراک به ناپاک وى اؤ په داسې لوښى کښې چې د څښلو څۀ هم وى نو هغه به ناپاک وى. ۳۵کۀ دا مړۀ شوى ځناور په هر څۀ باندې راوغورزېږى نو هغه به ناپاک وى، کۀ هغه د خټې نغرے وى يا د پخلى لوښے وى نو ماتولے به شى، ۳۶خو چينه يا ډيګۍ به پاکه وى، خو کۀ بل هر څوک دې مړو ځناورو له لاس وروړى نو هغه به ناپاک وى. ۳۷کۀ دا په هغه تُخم باندې وغورزېږى کُوم چې کَرلے کېږى، نو تُخم به پاک وى. ۳۸خو کۀ تُخم په اوبو کښې پستولے شى اؤ دا قِسم مړ ځناور ورباندې راوغورزېږى، نو تُخم به ناپاک وى. ۳۹کۀ يو حلال ځناور مړ شى، کۀ هر څوک هغه له لاس وروړى نو هغه به تر ماښامه پورې ناپاک وى. ۴۰کۀ هر څوک د دې ځناور څۀ غوښه وخورى، نو هغه به خامخا خپلې جامې وينځى، خو هغه به بيا هم تر ماښامه پورې ناپاک وى، هر څوک چې دا مړۀ ځناور يوسى نو هغه به خامخا خپلې جامې ووينځى، خو هغه به بيا هم تر ماښامه پورې ناپاک وى. ۴۱تاسو هغه ټول ځناور مۀ خورئ کُوم چې په زمکه باندې ګرځى، ۴۲لکه چې په خېټه باندې، يا په څلورو خپو باندې اؤ يا په ډېرو خپو ګرځى. ۴۳د دې په خوړلو باندې خپل ځانُونه مۀ ناپاکه کوئ. ۴۴زۀ مالِک خُدائ ستاسو خُدائ پاک يم اؤ تاسو خپل ځانُونه پاک اؤ مُقدس ساتئ، ځکه چې زۀ مُقدس يم. ۴۵زۀ مالِک خُدائ يم چا چې تاسو د مِصر وطن نه راوويستلئ چې زۀ ستاسو خُدائ پاک يم، تاسو خامخا مُقدس اوسئ، ځکه چې زۀ مُقدس يم. ۴۶نو دا د ځناورو اؤ مارغانو په باره کښې قانُون دے، د هغه هر ژوندى څيز په باره کښې چې په اوبو کښې اوسېږى اؤ چې په زمکه ګرځى. ۴۷چې تاسو د پاک اؤ ناپاک اؤ د حلال اؤ حرام په مېنځ کښې فرق وکړئ.