د حضرت يُونس کِتاب

دريمه باب

دحضرت يُونس دمالِک خدائ حُکم منل

۱يوځل بيامالک خدائ يُونس ته ووئيل چې،

۲“هغه لوئ ښارنينيوه ته لاړشه، اؤچې ماکُوم پېغام درکړےدےهغه خلقوته ورسوه.” ۳نويُونس دمالِک خدائ حُکم ومنلواؤنينيوه ته لاړو، هغه يو دومره لوئ ښارووچې ددريوورځودپيادل مزل برابروو. ۴يُونس په ښارکښې روان وو، ټوله ورځ مزل کولونه پس هغهٔ اِعلان وکړوچې، “څلوېښت ورځې پس به نينيوه تباه شی.”

۵دنينيوه خلقودخدائ پاک په پېغام يقين وکړو. نوهغوی دا فېصله وکړه چې هريوکس به روژه ونيسی، اؤټول خلق، واړهٔ اؤلوئ ټول به دټاټ جامې اغوندی ددې دپاره چې ښکاره کړی چې هغوی توبه ګارشوی دی.

۶چې کله دنينيوه بادشاه ددې نه خبرشو، نودخپل تخت نه کُوزشو، چُوغه يـې وويستله، دټـاټ جامې يـې واغوستې اؤپه ايروکښې کښېناستو. ۷هغهٔ دنينيوه خلقوله حُکم ورکړوچې “دادبادشاه اؤدهغهٔ دوزېرانوحُکم دےچې هيڅوک به هيڅ نهٔ خوری. څاروی اؤ ګډې به هم نهٔ څهٔ خوری اؤنهٔ څهٔ څښی. ۸ټول خلق اؤځناوربه دټاټ جامې اغوندی. هريودې دزړهٔ داِخلاصه خدائ پاک ته سوال وکړی اؤهريودې بدعملُونه اؤخپله بدمعاشی پرېږدی. ۹کېدے شی چې خدائ پاک خپله فېصله بدله کړی، کېدےشی چې دهغهٔ غُصه سړه ش، نومُونږبه د عذاب نه بچ شو.”

۱۰خدائ پاک دهغوی هرڅهٔ وليدل. هغهٔوليدل چې هغوی غلطې طريقې پرښودلې دی. نوخدائ پاک خپله فېصله بدله کړه اؤدوئ له يې سزاورنهٔ کړه لکه څنګه چې هغهٔ وئيلی وُو.