د پېدايښت کِتاب

پنځم باب

د آدم اولاد

د تاريخ اول کِتاب ۱‏ :  ۱‏-۴

۱دا د آدم د اولاد نسب‌نامه ده. کله چې خُدائ پاک بنيادم پېدا کړو، هغه يې د ځان په شان پېدا کړو. ۲هغوئ يې نر اؤ ښځه پېدا کړل، بختور يې کړل اؤ ”بنيادم“ نُوم يې پرې کېښودو. ۳کله چې آدم د يو سل دېرشو کالو وو، نو د هغۀ يو زوئ وشو چې د هغۀ په شان وو اؤ شيث نُوم يې پرې کېښودو. ۴د دې نه پس آدم اتۀ سوه کاله نور ژوندے وو. د هغۀ نور بچى هم پېدا شول ۵اؤ د نهۀ سوه دېرشو کالو په عُمر کښې په حق ورسېدو. ۶کله چې شيث د يو سل پينځو کالو وو، د هغۀ زوئ انوش پېدا شو، ۷هغه نور اتۀ سوه اووۀ کاله ژوندے وو. د هغۀ نور بچى هم پېدا شول، ۸اؤ د نهۀ سوه دولسو کالو په عُمر کښې په حق ورسېدو. ۹کله چې انوش د لس کم سلو کالو وو، د هغۀ زوئ قېنان وشو، ۱۰اؤ هغه نور اتۀ سوه پينځلس کاله ژوندے وو. د هغۀ نور بچى هم پېدا شول ۱۱اؤ د نهۀ سوه پينځۀ کالو په عُمر کښې په حق ورسېدو. ۱۲کله چې قېنان د اؤيا کالو وو، د هغۀ يو زوئ محلل‌اېل پېدا شو، ۱۳اؤ قېنان نور اتۀ سوه څلوېښت کاله ژوندے وو. د هغۀ نور بچى هم پېدا شول ۱۴اؤ د نهۀ سوه لسو کالو په عُمر کښې په حق ورسېدو. ۱۵محلل‌اېل د پينځو شپېتو کالو وو، چې د هغۀ زوئ يارد پېدا شو، ۱۶اؤ هغه نور اتۀ سوه دېرش کاله ژوندے وو. د هغۀ نور بچى هم پېدا شول ۱۷اؤ د پينځۀ‌کم نهۀ سوه کالو په عُمر کښې په حق ورسېدو. ۱۸چې کله يارد د يو سل دوه شپېتو کالو وو، د هغۀ زوئ حنوک وشو، ۱۹اؤ بيا نور اتۀ سوه کاله ژوندے وو. د هغۀ نور بچى هم پېدا شول ۲۰اؤ د نهۀ سوه دوه شپېتو کالو په عُمر کښې په حق ورسېدو. ۲۱کله چې حنوک د پينځو شپېتو کالو وو، د هغۀ زوئ مِتهوشله پېدا شو. ۲۲د دې نه پس، حنوک درې سوه کاله د خُدائ پاک په ملګرتيا کښې ژوندے وو اؤ نور بچى يې هم پېدا شول. ۲۳د هغۀ ټول عُمر درې سوه پينځۀ‌شپېتۀ کاله وو. ۲۴حنوک خپل ژوند د خُدائ پاک په ملګرتيا کښې تېر کړو اؤ د هغې نه پس خلقو ونۀ ليدو، ځکه چې خُدائ پاک خپل ځان ته وبللو. ۲۵کله چې مِتهوشله د يو سل اووۀ اتيا کالو وو، د هغۀ زوئ لمک پېدا شو، ۲۶اؤ هغه نور اووۀ سوه دوه اتيا کاله ژوندے وو، د هغۀ نور بچى هم پېدا شول ۲۷اؤ د نهۀ سوه نهۀ شپېتو کالو په عُمر کښې په حق ورسېدو. ۲۸کله چې لمک د يو سل دوه اتيا کالو وو، د هغۀ يو زوئ وشو، ۲۹لمک ووئيل، ”دا ماشُوم به مُونږ له د مالِک خُدائ لعنتى کړے شوې زمکې د سختې خوارۍ نه آرام راکړى“، نو د هغۀ نُوم يې نُوح کېښودو. ۳۰لمک نور پينځۀ‌کم شپږ سوه کاله ژوندے وو. د هغۀ نور بچى هم پېدا شول ۳۱اؤ د اووۀ سوو اووۀ اؤياؤ کالو په عُمر کښې په حق ورسېدو. ۳۲د پينځو سوو کالو عُمر نه پس د نُوح درې زامن وشول، شيم، حام اؤ يافت د دوئ نومُونه وُو.