د پېدايښت کِتاب

لسم باب

د حضرت نُوح د زامنو اولاد

د تاريخ اول کِتاب ۱‏ :  ۵‏-۲۳

۱دا د نُوح د زامنو، د سِم، حام اؤ يافت اولاد دے، چې د سېلاب نه پس د هغوئ زامن پېدا شول. ۲دا د يافت اولاد دے :  جُمر، ماجوج، مادى، ياوان، توبال، مسک اؤ تيراس. ۳د جُمر اولاد د اشکناز، ريفت اؤ د تُجرمه خلق وُو. ۴د ياوان اولاد د اِليسه، سپېن، قبرص اؤ رهودس خلق وُو، ۵د دوئ اولاد د سمندر په غاړه اؤ په جزيرو کښې اوسېږى. دا د يافت اولاد دے، چې په بېلو بېلو قبيلو اؤ وطنُونو کښې اوسېږى اؤ هره ډله خپله خپله ژبه وائى. ۶دا د حام اولاد دے :  کُوش، مِصر، ليبيا اؤ کنعان. ۷د کُوش اولاد د شيبا، حويله، سبته، راماه اؤ د سبتيکه خلق دى. د راماه اولاد د شيبا اؤ د دَدان خلق دى. ۸د کُوش زوئ نمرُود پېدا شو، چې هغه د دُنيا وړومبے طاقتور جنګيالے وو. ۹د مالِک خُدائ په مدد هغه يو لوئ ښکارى وو، نو ځکه خلق وائى، ”مالِک خُدائ دې د نمرُود په شان لوئ ښکارى کړه.“ ۱۰د هغۀ بادشاهى وړومبے په بابل، ارک اؤ اِکاد وه، دا درې واړه د بابل په وطن کښې وُو. ۱۱د دې وطن نه هغه اسُور ته لاړو اؤ د نينيوه، رحوبوت عير، کلح، ۱۲اؤ د رسن ښارونه يې جوړ کړل، رسن د نينيوه اؤ د لوئ ښار کلح په مېنځ کښې دے. ۱۳د مِصر اولاد د لُودى، عنامى، لهابى، نفتوحى، ۱۴فتروسى، کسلوحى اؤ د کريت خلق وُو، چې د هغوئ اولاد فلسطينيان دى. ۱۵د کنعان اولاد دا دے :  صيدا مشر زوئ اؤ بشامه. ۱۶د دې نه علاوه يبُوسى، امورى، جِرجاسى، ۱۷حِوى، عرقى، سينى، ۱۸اروادى، صمارى اؤ حماتى هم د کنعان د اولاد خلق دى. د کنعانيانو بېلې بېلې قبيلې خورې شوې، ۱۹چې د کنعانيانو وطن شمالى طرف صيدا نه جرار ته نزدې، تر غزه پورې ورسېدو اؤ نَمرخاتۀ طرف صُدوم ته، عمُوره، ادمه اؤ لسع ته، چې ضِبيان ته نزدې دے. ۲۰دا د حام اولاد دے، چې په بېلو بېلو قبيلو اؤ وطنُونو کښې اوسېږى اؤ هره ډله خپله خپله ژبه وائى. ۲۱ټول عبرانيان د سِم اولاد دے، سِم د يافت مشر ورور دے. ۲۲دا د سِم اولاد دے چې نومُونه يې عيلام، اسُور، ارفکسد، لُود اؤ ارام دى. ۲۳د ارام اولاد د عُوض، حُول، جتر اؤ د مس خلق دى. ۲۴ارفکسد د سِلح پلار وو، چې هغه د عيبر پلار وو. ۲۵د عيبر دوه زامن وُو :  د يو نُوم فِلِګ وو، ځکه چې په هغه وخت کښې د دُنيا خلق خوارۀ وارۀ شوى وُو، اؤ د بل نُوم يُقطان وو. ۲۶د يُقطان اولاد د الموداد، سلف، حصارماوت، اِراخ، ۲۷هدورام، اُوزال، دِقله، ۲۸عوبل، ابى‌مائيل، شيبا، ۲۹اوفير، حويله اؤ د يوباب خلق دى. دا ټول د يُقطان اولاد دے. ۳۰چې دوئ په کُوم وطن کښې اوسېدل هغه وطن د ميسا نه سِفار پورې اُوږد وو چې نَمرخاتۀ طرف ته د غرُونو په وطن کښې دے. ۳۱دا د سِم اولاد دے، چې په بېلو بېلو قبيلو اؤ وطنُونو کښې اوسېږى اؤ هره ډله خپله خپله ژبه وائى. ۳۲دا ټول خلق نسل په نسل، د بېلو بېلو نسب‌نامو په مُطابق د نُوح اولاد دے. د سېلاب نه پس د دُنيا ټول قومُونه د نُوح د زامنو اولاد دے.