د هِجرت کِتاب

نهه دېرشم باب

د اِمامانو د پاره لِباس جوړول

د هِجرت کِتاب ۲۸ :  ۱‏-۱۴

۱د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ نه هغوئ ښائسته لِباس جوړ کړو کُوم به چې اِمامانو په مُقدس ځائ کښې د خِدمت کولو په وخت اغوستلو. هغوئ د هارُون د پاره د اِمامانو لِباس جوړ کړو، هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ مُوسىٰ ته حُکم کړے وو. ۲هغوئ د مهينې لټې، د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ، اؤ د سرو زرو تار نه پېش بند جوړ کړو. ۳هغوئ د سرو زرو پاڼې وټکولې اؤ نرى نرى تارُونه يې ترې نه جوړ کړل چې په مهينه لټه اؤ د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ په وړۍ جوړولو کښې ترې نه کار اخستلے شو. ۴هغوئ د پېش بند د پاره دواړو طرفو ته د ولى پټۍ لګولې وې، چې د دې په ذريعه تړلے شو. ۵يو ښۀ ګلکارى شوے کمربند، چې هغه هم د هغه سامان نه جوړ وو، هغه د پېش بند سره نښلولے شوے وو اؤ ورسره يو ځائ شوے وو، هم هغه شان لکه څنګه چې مالِک خُدائ مُوسىٰ ته حُکم کړے وو. ۶هغوئ سُليمانى کاڼى تيار کړل اؤ په سرو زرو کښې يې ګېر کړل، په دې باندې د يعقُوب د دولسو زامنو نومُونه د يو ماهِر زرګر په ذريعه ليکلے شوى وُو. ۷هغوئ دا د پېش بند د ولى په پټو باندې ولګول چې د بنى اِسرائيلو د دولسو قبيلو نُمائندګى کوى، هم هغه شان لکه څنګه چې مالِک خُدائ مُوسىٰ له حُکم ورکړے وو.

د سينې د جېب جوړول

د هِجرت کِتاب ۲۸ :  ۱۵‏-۳۰

۸هغوئ هم د هغه سامان نه د سينې جېب جوړ کړو چې د کُوم نه پېش بند جوړ وو اؤ هم هغه شان ګلکارى ورباندې شوې وه. ۹دا څلور‌ګوټه اؤ دوه غبرږه وو، نهۀ اِنچې اُوږد اؤ نهۀ اِنچې پلن وو. ۱۰هغوئ په دې باندې څلور قطاره قيمتى کاڼى ولګول :  په اول قطار کښې ياقُوت، يو زېړ ياقُوت اؤ لعل، ۱۱په دويم قطار کښې، يو زمرُد، يو شين ياقُوت اؤ يوه هيره، ۱۲په دريم قطار کښې، يوه فېروزه، يو عقيق اؤ يو بانجانى ياقُوت، ۱۳اؤ په څلورم قطار کښې يو شين بخن ياقُوت، يو سُليمانى کاڼے اؤ يو يشم کاڼے ولګولو. دا په سرو زرو کښې ګېر وُو. ۱۴په دې دولسو کاڼو په هر يو کاڼى باندې د يعقُوب د يو زوئ نُوم ليکلے وو، چې د بنى اِسرائيلو د دولسو قبيلو نُمائندګى وشى. ۱۵د سينې جېب د پاره هغوئ د سُوچه سرو زرو زنځيرُونه جوړ کړل، چې د تارُونو په شان تاؤ شوى وُو. ۱۶هغوئ د کاڼو ګېرولو د پاره د سرو زرو دوه څيزُونه جوړ کړل اؤ د سرو زرو دوه کَړۍ اؤ دا دوه کَړۍ يې د سينې جېب په بره ګوټُونو پورې ونښلولې. ۱۷هغوئ د سرو زرو هغه دوه زنځيرُونه په دوه کَړو پورې يې وتړل ۱۸اؤ د زنځيرُونو نور دوه سرُونه يې په هغه دوه څيزُونو پورې وتړل چې په هغې کښې کاڼى ګېر کړے شوى وُو اؤ داسې يې دا د پېش بند د ولى په پټو پورې مخکښې ونښلول. ۱۹هغوئ دوه د سرو زرو کَړۍ جوړې کړې اؤ دا يې د سينې جېب لاندې ګوټُونو دننه غاړې ته د پېش بند خوا کښې ونښلولې. ۲۰هغوئ د سرو زرو دوه نورې کَړۍ هم جوړې کړې اؤ دا يې په لاندې حِصه پورې د پېش بند د ولى دوه پټو په مخکښې ونښلولې چې ګنډ ته نزدې وې اؤ په ګُلکارۍ ښائسته کړے شوى کمر‌بند د پاسه وې. ۲۱هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ مُوسىٰ ته حُکم ورکړے وو، هغوئ د سينې د جېب کَړۍ د پېش بند کړو پورې د آسمانى رنګ مزى سره وتړلې، نو چې داسې د سينې جېب په کمر‌بند باندې پروت وى اؤ چې ترې نه لرې کېږى نه.

د اِمامانو نور لِباس جوړيدل

د هِجرت کِتاب ۲۸ :  ۳۱‏-۴۳

۲۲چې کُومه چُوغه د پېش بند لاندې اغوستلے کېږى هغه ټوله د آسمانى رنګ وړۍ نه جوړه شوې وه. ۲۳په هغې کښې د سر د پاره يو سُورے وو، چې غاړه يې مضبُوطه ګنډلے شوې وه چې ونۀ شلېږى. ۲۴د دې په لاندې غاړه باندې هغوئ د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ تار انار جوړ کړل اؤ د هر انار په مېنځ کښې د سرو زرو ټلۍ وې، هم هغه شان چې څنګه مالِک خُدائ مُوسىٰ له حُکم ورکړے وو. ۲۷هغوئ د هارُون اؤ د هغۀ د زامنو د پاره قميصُونه جوړ کړل، ۲۸اؤ پټکے، ټوپۍ اؤ د لټې جانګى، ۲۹اؤ د مهينې لټې اؤ د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ نه يې کمربند جوړ کړو چې ګلکارى ورباندې شوې وه، هم هغه شان لکه چې څنګه مالِک خُدائ مُوسىٰ له حُکم ورکړے وو. ۳۰هغوئ د سُوچه سرو زرو نه نښه جوړه کړه اؤ په دې باندې يې وليکل ”مالِک خُدائ ته وقف شوے“. ۳۱هغوئ دا د يو آسمانى رنګ مزى سره د پټکى مخې ته وتړله، هم هغه شان څنګه چې مالِک خُدائ مُوسىٰ له حُکم ورکړے وو.

د کار سر ته رسيدل

د هِجرت کِتاب ۳۵ :  ۱۰‏-۱۹

۳۲د مالِک خُدائ د حضُور خېمې ټول کار په ښۀ توګه سر ته ورسېدو. بنى اِسرائيلو هر څۀ هم هغه شان وکړل چې څنګه مالِک خُدائ مُوسىٰ له حُکم ورکړے وو. ۳۳هغوئ خېمه اؤ د هغې ټول سامان مُوسىٰ له راوړو، د دې کُنډې، چوکاټُونه، لاړى، ستنې اؤ د دې خپې، ۳۴د ګډو څرمنې نه جوړه شوې پړده چې سُور رنګ ورکړے شوے وو، د ښې څرمنې نه جوړه پړده، د پټولو والا پړده، ۳۵د تړون صندُوق چې د کاڼو تختې په کښې پرتې وې، د دې د وړلو د پاره بازوګان اؤ د دې د کفارې تخت هم، ۳۶مېز اؤ د دې ټول سامان اؤ خُدائ پاک ته پېش کړے شوې ډوډۍ، ۳۷د سُوچه سرو زرو ډيوټ، د دې ډيوې اؤ د دې ټول سامان اؤ د ډېوو د پاره تېل، ۳۸د سرو زرو قُربان‌ګاه، د غوړولو تېل، د خوشبويۍ مصالحې، خېمې ته د ننوتلو دروازې د پاره پړده، ۳۹د زېړو قُربان‌ګاه اؤ ورسره د دې د زېړو جالۍ، د دې د وړلو د پاره بازوګان اؤ د دې ټول سامان، د وينځلو د پاره ښانک اؤ د دې بېخ، ۴۰د دربار د پاره پړدې اؤ د دې ستنې اؤ خپې، دربار ته د ننوتلو د پاره پړده اؤ د دې رسۍ، د خېمې د پاره موږى، اؤ هغه ټول سامان چې په خېمه کښې اِستعمالېدلو، ۴۱اؤ د اِمامانو ښائسته لِباس چې په مُقدس ځائ کښې د خِدمت په وخت اغوستلے شو. د هارُون اؤ د هغۀ د زامنو د پاره مُقدس لِباس وو چې کله هغوئ د اِمامانو په توګه خِدمت کولو. ۴۲بنى اِسرائيلو ټول کار هم هغه شان سر ته رسولے وو چې څنګه مالِک خُدائ مُوسىٰ له حُکم ورکړے وو. ۴۳مُوسىٰ هغه ټول کار ته وکتل اؤ وې ليدل چې هغوئ دا په صحيح توګه هم هغه شان کړے وو څنګه چې مالِک خُدائ حُکم کړے وو. نو مُوسىٰ د هغوئ د پاره برکت وغوښتلو.