د هِجرت کِتاب

اَتۀ ويشتم باب

د اِمامانو خاص لِباس

د هِجرت کِتاب ۳۹ :  ۱‏-۷

۱خپل ورور هارُون اؤ د هغۀ زامن، ندب، ابيهُو، اِلعازار اؤ اِتمر ځان له راوله. هغوئ د بنى اِسرائيلو د مېنځ نه رابېل کړه، چې د اِمامانو په توګه زما خِدمت کوى. ۲د خپل ورور هارُون د پاره د اِمامانو جامې جوړې کړه، چې هغۀ ته عِزت اؤ ښائست مِلاؤ شى. ۳ټول ماهِر خلق راوغواړه کُومو له چې ما مهارت ورکړے دے اؤ هغوئ ته ووايه چې د هارُون جامې جوړې کړى، نو چې هغه د يو اِمام په توګه زما خِدمت ته وقف شى. ۴هغوئ ته ووايه چې يو د سينې جېب، يو پېش بند، يوه چُوغه، يو قميص چې ګلکارى ورباندې شوې وى، يو پټکے اؤ يو کمربند جوړ کړى. هغوئ به د اِمامانو دا جامې ستا ورور هارُون اؤ د هغۀ زامنو له جوړوى، چې دوئ د اِمامانو په توګه زما خِدمت وکړى. ۵هغه ماهِر خلق به د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ سُور رنګ وړۍ، د سرو زرو تار اؤ د مهينې لټې نه کار اخلى. ۶هغوئ به پېش بند د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ سُور رنګ وړۍ، د سرو زرو تار اؤ د مهينې لټې نه جوړوى، چې په ګُلکارۍ باندې ښائسته کړے شوے وى. ۷دواړو طرفُونو ته دې ورباندې د ولى پټۍ لګېدلې وى، چې د دې په ذريعه تړلے شى. ۸يو ښۀ ګلکارى شوے کمربند چې هم د هغه سامان نه جوړ وى هغه دې د پېش بند سره ونښلولے شى نو چې ورسره يو ځائ شى. ۹دوه سُليمانى کاڼى واخله اؤ په هغې باندې د يعقُوب د دولسو زامنو نومُونه پاخۀ وليکه، ۱۰د هغوئ د پېدايښت په مُطابق چې شپږ نومُونه په يو کاڼى اؤ شپږ په بل کاڼى باندې وى. ۱۱په هغه دوؤ کاڼو باندې د يعقُوب د زامنو نومُونه د يو ماهِر زرګر په ذريعه وليکه اؤ دا کاڼى په سرو زرو کښې ګېر کړه. ۱۲دا د پېش بند د ولى په پټو باندې ولګوه چې د بنى اِسرائيلو د دولسو قبيلو نُمائندګى کوى. نو داسې هارُون به د هغوئ نومُونه ګرځوى، نو زۀ، مالِک خُدائ به خپل خلق همېشه د پاره ياد ساتم. ۱۳د سرو زرو دوه نور څيزُونه جوړ کړه چې دا کاڼى په کښې ګېرولے شى ۱۴اؤ دوه د سُوچه سرو زرو زنځيرُونه جوړ کړه چې د تارُونو په شان تاؤ شوى وى اؤ د سرو زرو په دې څيزُونو پورې يې ونښلوه.

د مشر اِمام د سينې جېب

د هِجرت کِتاب ۳۹ :  ۸‏-۲۱

۱۵د مشر اِمام د پاره يو د سينې جېب جوړ کړه چې د خُدائ پاک رضا معلُومولو د پاره يې استعمالوى. دا به هم د هغه سامان نه جوړ وى د کُوم نه چې پېش بند جوړ دے اؤ هم هغه شان ګلکارى به ورباندې شوې وى. ۱۶دا به څلور‌ګوټه اؤ دوه غبرږه وى، نهۀ اِنچې به اُوږد اؤ نهۀ اِنچې پلن وى. ۱۷په هغه څلور قطاره قيمتى کاڼى ولګوه، په اول قطار کښې ياقُوت، يو زېړ ياقُوت اؤ يو لعل ولګوه، ۱۸په دويم قطار کښې يو زمرُد، يو شين ياقُوت اؤ يوه هيره ولګوه، ۱۹په دريم قطار کښې يوه فېروزه، يو عقيق اؤ يو بانجانى ياقُوت ولګوه، ۲۰اؤ په څلورم قطار کښې يو شين بخن ياقُوت، يو سُليمانى کاڼے اؤ يو يشم ولګوه. دا به په سرو زرو کښې ګېر شوى وى. ۲۱په دې دولسو کاڼو په هر يو کاڼى باندې دې د يعقُوب د يو زوئ نُوم ليکلے وى، چې د بنى اِسرائيلو د دولسو قبيلو نُمائندګى وشى. ۲۲د سينې جېب د پاره د سُوچه سرو زرو زنځيرُونه جوړ کړه، چې د تارُونو په شان تاؤ شوى وى. ۲۳د سرو زرو دوه کَړۍ جوړې کړه اؤ د سينې جېب په برنو ګوټُونو پورې يې ونښلوه، ۲۴اؤ د سرو زرو هغه دوه زنځيرُونه په هغه کړو پورې وتړه. ۲۵د زنځيرُونو دوه سرُونه په هغه دوه څيزُونو پورې وتړه چې په هغه کښې کاڼى ګېر کړے شوى دى اؤ دا د پېش بند د ولى په پټو باندې مخکښې طرف ته ونښلوه. ۲۶بيا دوه د سرو زرو کَړۍ جوړې کړه اؤ دا د سينې جېب لاندې ګوټُونو دننه غاړې ته د پېش بند څنګ پورې ونښلوه. ۲۷دوه د سرو زرو نورې کَړۍ هم جوړې کړه اؤ دا په لاندينۍ حِصه پورې د پېش بند د ولى دوه پټو په مخکښې ونښلوه چې ګنډ ته نزدې وى اؤ په ګُلکارۍ ښائسته کړے شوى کمربند د پاسه وى. ۲۸د سينې د جېب کَړۍ د پېش بند کړو پورې د آسمانى رنګ مزى سره وتړه، نو چې د سينې جېب په کمر‌بند باندې پروت وى اؤ ترې نه لرې نۀ شى. ۲۹نو چې کله هارُون مُقدس ځائ ته ورننوځى، هغه به د سينې جېب د ځان سره وړى چې په کُوم باندې د بنى اِسرائيلو د دولسو قبيلو نومُونه ليکلے شوى دى، نو زۀ مالِک خُدائ به خپل خلق همېشه د پاره ياد ساتم. ۳۰د اُوريم اؤ تميم کاڼى د سينې په جېب کښې کېږده، چې کله هارُون زما پاک حضُور ته راځى نو هغه به د ځان سره دا راوړى. په داسې وختُونو کښې به هغه خامخا د سينې جېب اغوندى، چې د بنى اِسرائيلو د پاره د مالِک خُدائ رضا معلُوموى.

د اِمامانو نور لِباس

د هِجرت کِتاب ۳۹ :  ۲۲‏-۳۱

۳۱چې کُومه چُوغه د پېش بند لاندې اغوستلے کېږى هغه به ټوله د آسمانى رنګ د وړۍ نه جوړولے شى. ۳۲په هغې کښې به د سر د پاره يو سُورے وى، چې غاړه يې مضبُوطه ګنډلے شوى وى چې ونۀ شلېږى. ۳۳د دې په لاندې پېنڅه باندې د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ تار انار جوړ کړه اؤ د هر انار په مېنځ کښې دې د سرو زرو ټلۍ وى. ۳۵چې کله هارُون د اِمام په توګه خِدمت کوى نو هغه به دا چُوغه اغوندى. چې کله هغه زما په حضُور کښې مُقدس ځائ ته ننوځى يا ترې نه وځى، نو د ټلو آواز به اؤرېدلے شى اؤ هغه به نۀ مړ کېږى. ۳۶د سُوچه سرو زرو نه يوه نښه جوړه کړه اؤ په هغې باندې وليکه :  ”مالِک خُدائ ته وقف شوے“. ۳۷دا د يو آسمانى رنګ مزى سره د پټکى مخې ته وتړه. ۳۸هارُون به دا په خپل تندى باندې وتړى، نو زۀ مالِک خُدائ به هغه نذرانې قبلوم چې بنى اِسرائيل يې ما ته وقف کوى، کۀ خلق د دې په پېش کولو کښې څۀ غلطى هم کوى. ۳۹د هارُون د پاره د مهينې لټې نه يو قميص جوړ کړه اؤ د مهينې لټې نه ورله پټکې جوړ کړه اؤ يو کمربند هم جوړ کړه چې ګلکارى ورباندې شوې وى. ۴۰د هارُون د زامنو د پاره قميصُونه، کمربند اؤ ټوپۍ جوړې کړه، چې هغوئ ته عِزت اؤ ښائست مِلاؤ شى. ۴۱دا جامې خپل ورور هارُون اؤ د هغۀ زامنو ته ورواغونده. بيا هغوئ مُقرر کړه اؤ هغوئ ما ته وقف کولو د پاره د زيتُونو په تېلو غوړ کړه، نو داسې به هغوئ د اِمامانو په توګه زما خِدمت وکړى. ۴۲هغوئ له د لټې نه جانګى جوړ کړه، چې د ملا نه د سپينو پورې رسېږى، نو چې د هغوئ د سَتر ځايُونه بربنډ نۀ شى. ۴۳هارُون اؤ د هغۀ زامن به خامخا همېشه د پاره دا اغوندى چې کله هغوئ زما په حضُور کښې خېمې ته ننوځى يا چې په مُقدس ځائ کښې د اِمامانو په توګه خِدمت کوى اؤ قُربان‌ګاه ته ورنزدې کېږى، ګنى د سَتر ځايُونو بربنډولو په وجه به ګُناهګار شى اؤ وبه وژلے شى. د هارُون اؤ د هغۀ د اولاد د پاره به دا حُکم د همېشه د پاره وى.