د هِجرت کِتاب

شپږويشتم باب

د مالِک خُدائ د حضُور خېمه

د هِجرت کِتاب ۳۶ :  ۸‏-۳۸

۱اؤ مالِک خُدائ ووئيل، ”د مُقدسې خېمې يعنې زما د حضُور خېمې دننه برخه د مهينې لټې د لسو پړدو نه جوړه کړه چې دا د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ د وړۍ نه تياره وى. په دې باندې په ګُلکارۍ کښې د وزرو والا مخلُوق جوړ کړه. ۲هره يوه پړده په برابر ناپ جوړه کړه چې څوارلس ګزه اُوږده وى اؤ دوه ګزه پلنه وى. ۳پينځۀ پړدې په يو ځائ وګنډه. اؤ هغه نورې پينځۀ پړدې هم په يو ځائ وګنډه. ۴په هره يوه جوړه کښې، د پړدې په بهرنۍ غاړه د آسمانى رنګ د کپړې کَړۍ جوړې کړه. ۵د وړومبۍ جوړې په وړومبۍ پړده پنځوس کَړۍ اؤ پنځوس کَړۍ د دويمې جوړې په آخرى پړده جوړ کړه چې دا کَړۍ يو بل ته مخامخ وى. ۶پنځوس د سرو زرو کُنډې جوړې کړه اؤ هغه پړدې د يوې بلې سره مِلاؤ کړه نو ټوله مُقدسه خېمه به يوه شى. ۷د خېمې پټولو د پاره د چېلو د وړو نه جوړې شوې يولس پړدې واخله. ۸دا ټولې په يو ناپ جوړې کړه، چې پينځلس ګزه اُوږدې اؤ دوه ګزه پلنې وى. ۹پينځۀ پړدې په يو ځائ وګنډه اؤ هغه نورې شپږ هم يو ځائ وګنډه. شپږمه پړده د خېمې په مخکښينۍ حِصه باندې غبرږه کړه. ۱۰د يوې جوړې د آخرى پړدې په غاړه پنځوس کَړۍ جوړې کړه اؤ د هغه بلې جوړې په غاړه هم پنځوس کَړۍ جوړې کړه. ۱۱د زېړو پنځوس کُنډې جوړې کړه اؤ هغه په کړو کښې واچوه چې هغه دوه جوړې مِلاؤ کړى نو داسې به دا د خېمې سره يو ځائ شى. ۱۲هغه زياته شوې نيمه برخه به د خېمې شا ته ځوړنده وى. ۱۳د پړدو دواړو طرفُونو ته چې په اُوږدوالى کښې کُوم نيم ګز زيات شوے دے هغه به راځوړند وى چې خېمه پټه کړى. ۱۴دوه نورې پړدې هم جوړې کړه :  يوه پړده د ګډو د څرمنې نه چې سُور رنګ ورکړے شوے وى اؤ بله د ښې څرمنې نه جوړه کړه، چې د پاس نه پرې خېمه پټه کړے شى. ۱۵خېمې له د ودرولو د پاره د کيکر د لرګى نه چوکاټُونه جوړ کړه. ۱۶چې هر يو چوکاټ پينځلس فُټه اُوږد وى اؤ اووۀ ويشت اِنچې پلن وى، ۱۷په بېخ کښې ورله دوه يو شان تختې هم جوړې کړه چې چوکاټُونه ونښلوى. د ټولو چوکاټُونو دې دا تختې وى. ۱۸د خېمې جنُوب طرف د پاره شل چوکاټُونه جوړ کړه ۱۹اؤ څلوېښت د سپينو زرو خپې چې ورلاندې شى، چې د هر يو چوکاټ لاندې دوه دوه وى چې هغه دوه وړاندينۍ حِصې ونيسى. ۲۰د خېمې د شمال په طرف هم شل چوکاټُونه جوړ کړه ۲۱اؤ څلوېښت د سپينو زرو خپې جوړې کړه، چې د هر يو چوکاټ لاندې دوه دوه وى. ۲۲د خېمې شا د پاره چې د نمرپرېواتۀ په طرف دے، شپږ چوکاټُونه جوړ کړه، ۲۳اؤ دوه چوکاټُونه د خېمې د ګوټُونو د پاره جوړ کړه. ۲۴د ګوټُونو دا چوکاټُونه به په بېخ کښې مِلاؤ وى اؤ د لاندې نه واخله تر سره پورې به نښتې وى. دا دوه چوکاټُونه به هم دغه شان جوړولے شى چې د کُومو نه دوه ګوټُونه جوړولے شى. ۲۵نو اتۀ چوکاټُونه اؤ شپاړس د سپينو زرو خپې به وى، چې د هر چوکاټ لاندې به دوه دوه وى. ۲۶د کيکر لرګى نه پينځلس لاړى جوړ کړه، پينځۀ د خېمې د هغو چوکاټُونو د پاره چې په يو طرف باندې وى، ۲۷پينځۀ د هغه چوکاټُونو د پاره چې په بل طرف باندې وى اؤ پينځۀ د هغه چوکاټُونو د پاره چې نَمرخاتۀ طرف شا ته په آخِر سر کښې وى. ۲۸د چوکاټُونو تير به د يو سر نه تر بل سره پورې پُوره رسېدلے وى. ۲۹په چوکاټُونو د سرو زرو پترى وخېژوه اؤ د سرو زرو کَړۍ ورله جوړې کړه چې لاړى ونيسى، په لاړو به هم د سرو زرو پترى خېژولے شى. ۳۰دا خېمه د هغه نقشې په مُطابق ودروه کُومه چې ما تا ته په غرۀ ښودلې وه. ۳۱د مهينې لټې نه يوه پړده جوړه کړه چې د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ نه تياره شوې وى. په دې باندې په ګُلکارۍ کښې د وزرو والا مخلُوق جوړ کړه. ۳۲دا د کيکر لرګى په څلورو ستنو باندې، په کُنډو کښې راځوړنده کړه په کُومو ستنو چې د سرو زرو پترى خېژولے شوى وى اؤ د سپينو زرو په څلورو خپو باندې به ولاړې وى. ۳۳دا پړده د خېمې په چت کښې د کُنډو په قطار کښې ځوړنده کړه اؤ د پړدې نه شا ته د تړون صندُوق کېږده چې په هغې کښې د کاڼو دوه تختې دى. دا پړده به مُقدس ځائ د زيات مُقدس ځائ نه جُدا کوى. ۳۴د تړون صندُوق د کفارې په تخت بند کړه. ۳۵د زيات مُقدس ځائ نه بهر د خېمې ښى طرف ته مېز اؤ ګڅ طرف ته يې هغه ډيوټ کېږده. ۳۶د خېمې د ننوتلو دروازې د پاره د مهينې لټې نه يوه پړده جوړه کړه چې د آسمانى رنګ، بانجانى اؤ د سُور رنګ وړۍ نه تياره شوې وى اؤ چې دا په ګُلکارۍ باندې ښائسته کړے شوے وى. ۳۷د دې پړدې د پاره د سرو زرو کُنډې جوړې کړه اؤ د کيکر لرګى نه پينځۀ ستنې جوړې کړه چې د سرو زرو پترى ورباندې خېژولے شوى وى، اؤ د دې ستنو د پاره پينځۀ د زېړو خپې جوړې کړه.