د اِستَر کِتاب

شپږم باب

د بادشاه د مردکى درناوے کول

۱هم په هغه شپه بادشاه له خوب نۀ ورتلو، نو هغۀ حُکم وکړو چې د بادشاهۍ د تاريخ کِتاب دې راوړے شى او هغۀ ته دې ولوستلے شى. ۲نو چې هغوئ کومه حِصه ولوستله په هغې کښې هغه واقعه شامله وه چې مردکى د بادشاه د وژلو منصُوبه څنګه څرګنده کړه او هغه منصُوبه کومه چې بګتانا او ترش، د محل دوو هغه هيجړاګانو جوړه کړې وه کومو چې د بادشاه د کوټو څوکيدارى کوله. ۳بادشاه ترې نه تپوس وکړو، ”مونږ د دې په بدل کښې د مردکى څنګه درناوے کړے دے او څۀ مو اِنعام ورکړے دے؟“ نو د هغۀ نوکرانو جواب ورکړو، ”د هغۀ دپاره هيڅ نۀ دى شوى.“ ۴بادشاه تپوس وکړو، ”اوس په دربار کښې څوک دى؟“ نو همان ايله دربار ته ننوتو، هغه د دې دپاره راغلے وو چې د بادشاه نه تپوس وکړى چې مردکى په هغه دار باندې ځوړند کړى کوم چې هغۀ اوس تيار کړے وو. ۵نو نوکرانو جواب ورکړو، ”همان په دربار کښې دے.“ بادشاه ورته ووئيل، ”هغه راپرېږدئ چې دننه راشى.“ ۶نو همان راغلو او بادشاه ورته ووئيل، ”د يو کس نه چې زۀ خوشحاله شم نو د هغۀ څنګه عزت وکړم، زۀ د دې سړى دپاره څۀ وکړم؟“ همان د خپل ځان سره وئيل، ”داسې څوک شته چې بادشاه يې زما نه زيات عزت کول وغواړى؟“ ۷‏-۸نو هغۀ بادشاه له جواب ورکړو، ”حُکم وکړه چې د دې سړى دپاره شاهى چُوغې راوړلے شى، هغه چُوغې چې تۀ يې په خپله اغوندى. او هغه اس چې تا پرې پخپله سورلى کړى وى او په تندى يې شاهې نښه لږيدلى وى. ۹بيا په خپل لوئ عزتمند مشر باندې دې سړى ته چُوغې ورواغونده او د ښار په کُوڅو کښې يې په اس باندې سور بوځه. کله چې هغوئ روان وى نو هغه مشر سړے دې دا اِعلان کوى چې وګورئ بادشاه چې د چا درناوے کول غواړى نو هغه يې داسې عزت کوى!“ ۱۰بيا بادشاه همان ته ووئيل، ”زر شه او چُوغې واخله او اس بوځه او د مردکى يهُودى داسې درناوے وکړه. لکه څنګه چې تا مشوره راکړې ده نو د هغې په مطابق د هغۀ دپاره هغه هر څۀ وکړه. هغه به د محل د دروازې په خولهٔ کښې ناست ووينې.“ ۱۱نو همان چُوغې واخستلې او مردکى ته يې ورواغوستلې او د بادشاه په اس باندې يې سور کړو او همان هغه د ښار په کُوڅو کښې بوتلو او خلقو ته يې اِعلان کولو چې، ”وګورئ چې بادشاه د چا درناوے کول وغواړى نو هغه يې داسې عزت کوى!“ ۱۲نو مردکى بيا واپس د محل دروازې ته راواپس شو خو په دې دوران کښې همان خفه او شرمنده کور ته تېز لاړو. ۱۳هغۀ خپلې ښځې او ټولو دوستانو ته هغه هر څۀ ووئيل چې څۀ شوى وُو. بيا هغې او د هغۀ هوښيارو ملګرو هغۀ ته ووئيل، ”په مردکى باندې ستا هيڅ زور نۀ رسى هغه يو يهُودى دے او ځکه تۀ په هغۀ باندې برے نۀ شې موندلے. هغه به خامخا تا له شکست درکړى.“

د همان وژلےکېدل

۱۴کله چې هغوئ لا خبرې کولې، نو د محل هيجړاګان راورسېدل او همان يې د اِستَر مېلمستيا له بوتلو.