د بادشاهانو دويم کِتاب

اتم باب

د ښځې د شونيم نه راواپس کېدل

۱نو اليشع هغه ښځې له مشوره ورکړه چې د هغې زوئ يې راژوندې کړے وو او ورته يې ووئيل چې، ”تۀ او ستا کورنۍ لاړ شئ او په بل ځائ کښې اوسېږئ، ځکه چې مالِک خُدائ وئيلى دى چې په دې مُلک کښې به اووۀ کاله قحط وى.“ ۲نو هغې ښځې هم هغه شان وکړل چې څنګه د خُدائ پاک خِدمتګار مشوره ورکړې وه. هغې خپله کورنۍ بوتله او اووۀ کاله د فلستيه په مُلک کښې اوسېده. ۳د اوؤم کال په ختمېدو، هغه واپس بنى اِسرائيلو ته راغله او بادشاه له لاړه چې مِنت ورته وکړى چې خپله زمکه او کور ورته واپس مِلاو شى. ۴هغې وليدل چې بادشاه د اليشع نوکر جيحازى سره خبرې کولې، بادشاه غوښتل چې د اليشع په لويو معجزو باندې پوهه شى. ۵کله چې جيحازى بادشاه ته وئيل چې اليشع يو مړے راژوندې کړے وو، نو هغه ښځې بادشاه ته عرض وکړو. جيحازى هغۀ ته ووئيل، ”بادشاه سلامت! هغه ښځه دا ده او دا يې زوئ دے چې اليشع راژوندې کړے وو.“ ۶بادشاه ښځې ته ووئيل چې خپله قيصه بيان کړه، چې څۀ شوى وُو نو هغې ورته بيان کړل، بادشاه يو آفسر راوغوښتو او ورته يې ووئيل چې، ”هغې له خپل هر څۀ واپس ورکړه، سره د هغې د زمکې د اووۀ کالو آمدن.“

اليشع او د شام بادشاه بِن‌حدد

۷اليشع په هغه وخت دمشق ته لاړو چې د شام بادشاه بِن‌حدد بيمار وو. نو چې بادشاه خبر شو چې اليشع هلته دے، ۸نو هغۀ خپل يو آفسر حِزائيل ته ووئيل، ”هغه پېغمبر له يوه تُحفه يوسه او هغۀ ته ووايه چې د خُدائ پاک نه تپوس وکړى چې زۀ به د دې بيمارۍ نه ښۀ شم او که نه.“ ۹نو حِزائيل په څلوېښتو اُوښانو باندې د دمشق ښۀ څيزُونه بار کړل او اليشع له لاړو. کله چې حِزائيل ورسره مِلاو شو نو ورته يې ووئيل، ”ستا خِدمتګار بِن‌حدد بادشاه زۀ د دې تپوس دپاره رالېږلے يم چې هغه به د خپلې بيمارۍ نه ښۀ شى او که نه.“ ۱۰اليشع ورته ووئيل، ”مالِک خُدائ ما ته دا څرګنده کړې ده چې هغه به مړ شى، خو هغۀ له لاړ شه او ورته ووايه چې هغه به روغ شى.“ ۱۱اليشع ورته نېغ نېغ کتل او سترګې يې ترې نه نۀ اړولې چې خزائيل وشرمېدو نو د خُدائ پاک خِدمتګار په ژړا شروع وکړه. ۱۲حِزائيل ترې نه تپوس وکړو، ”زما صاحِبه ولې ژاړې؟“ اليشع ورته ووئيل، ”ما ته د هغه بدو پته ده چې تۀ به يې د بنى اِسرائيلو سره کوې، تۀ به د هغوئ قلعې وسوزوې، د هغوئ ځلمى به په تُوره ووژنې، د هغوئ بچى به ټوټې ټوټې کړې او د هغوئ د اُميدوارو ښځو خېټې به وشلوې.“ ۱۳حِزائيل ورته ووئيل، ”زما په شان يو معمولى انسان دومره غټ کار څنګه کولے شى؟“ اليشع ورته ووئيل، ”مالِک خُدائ ما ته ښودلى دى چې تۀ به د شام بادشاه شې.“ ۱۴خزائيل بِن‌حدد له لاړو، بِن‌حدد ترې نه تپوس وکړو، ”اليشع څۀ ووئيل؟“ حِزائيل ورته ووئيل، ”هغۀ ما ته ووئيل چې تۀ به روغ جوړ شې.“ ۱۵خو په ورپسې ورځ خزائيل يوه کمبله واخستله، په اوبو کښې يې لمده کړه او د بادشاه په مخ باندې يې واچوله ساه يې ورله بنده کړه او مړ شو. او حِزائيل د بِن‌حدد نه پس د شام بادشاه شو.

د يهوداه بادشاه يهورام

(د تاريخ دويم کِتاب ۲۱: ۱‏-۲۰)

۱۶د بنى اِسرائيلو د بادشاه د اخى‌اب زوئ يورام د بادشاهۍ په پينځم کال، د يهوسفط زوئ يهورام د يهوداه بادشاه شو ۱۷چې عُمر يې دوه دېرش کاله وو او هغۀ په يروشلم باندې اتۀ کاله بادشاهى وکړه. ۱۸هغۀ د اخى‌اب لور وادۀ کړه او د اخى‌اب د کورنۍ په شان هغه هم د بنى اِسرائيلو د بادشاهانو په شان په غلطو لارو روان وو. هغۀ د مالِک خُدائ په نظر کښې بد وکړل، ۱۹خو مالِک خُدائ نۀ غوښتل چې يهوداه تباه کړى، ځکه چې هغۀ د خپل خِدمت کوُونکى داؤد سره لوظ کړے وو چې د هغۀ د اولاد ځلېدونکې بادشاهى به د همېشه دپاره وى. ۲۰د يهورام په بادشاهۍ کښې ادوم د يهوداه خِلاف بغاوت وکړو او يو خپل بادشاه يې جوړ کړو. ۲۱نو يهورام د خپلو ټولو جنګى ګاډو سره صغير ته روان شو، چې هلته ادومى فوجيانو هغوئ محاصره کړل. د شپې هغۀ او د هغۀ د جنګى ګاډو مشرانو محاصره ماته کړه او وتښتېدل او د هغۀ فوجيان خپلو کورونو ته واپس شول. ۲۲نو ادوم تر اوسه پورې آزاد دے. هم په دې دوران کښې د لبنان ښار هم بغاوت وکړو. ۲۳يهورام چې نور هر څۀ هم کړى وُو هغه د يهوداه د بادشاهانو د تاريخ په کِتاب کښې ليکلے شوى دى. ۲۴يهورام مړ شو او د داؤد په ښار کښې په شاهى اديره کښې ښخ شو او د هغۀ زوئ اخزياه د هغۀ نه پس بادشاه شو.

د يهوداه بادشاه اخزياه

(د تاريخ دويم کِتاب ۲۲: ۱‏-٦)

۲۵د بنى اِسرائيلو بادشاه د اخى‌اب زوئ يورام د بادشاهۍ په دولسم کال، د يهورام زوئ اخزياه د يهوداه بادشاه شو ۲۶چې عُمر يې دوه ويشت کاله وو او هغۀ يو کال په يروشلم باندې بادشاهى وکړه. د هغۀ د مور عتلياه نوم وو، چې د اخى‌اب بادشاه لور او د بنى اِسرائيلو بادشاه عُمرى نمسۍ وه. ۲۷هغه هم د اخى‌اب د کورنۍ په لار روان وو او هغه څۀ يې کول چې د مالِک خُدائ په نظر کښې بد وُو، لکه څنګه چې د اخى‌اب کورنۍ کړى وُو، ځکه چې هغه د اخى‌اب د کورنۍ زُوم وو. ۲۸اخزياه بادشاه د بنى اِسرائيلو د بادشاه يورام په يو جنګ کښې ملګرتيا وکړه چې دا جنګ د شام د حِزائيل خِلاف وو. فوجونه په رامات جلعاد کښې وجنګېدل او يورام په جنګ کښې زخمى شو. ۲۹هغه د يزرعيل ښار ته راواپس شو چې زخمونه يې روغ شى او اخزياه هلته د مِلاوېدو دپاره ورَغلو.