د تاريخ اول کِتاب

نهم باب

د خلقو آزادېدل او واپس راتلل

۱د ټولو بنى اِسرائيلو نسب نامه ليکلے شوې وه او دا معلومات د بنى اِسرائيلو د بادشاهانو د تاريخ په کِتاب کښې ليکلے شوى دى. د يهوداه خلق د خپلې نافرمانۍ په وجه بابل ته ويستلے شوى وُو. ۲وړومبى کسان چې په خپلو پخوانو ښارونو کښې جائيدادونو ته راواپس شول نو په هغې کښې اِمامان، ليويان، د مالِک خُدائ د کور خِدمت کوُونکى او نور بنى اِسرائيليان وُو. ۳د يهوداه، بنيامين، اِفرائيم او منسى قبيلو خلق يروشلم ته د اوسېدو دپاره لاړل. ۴‏-۶د يهوداه قبيلې لس کم اووۀ سوه کورنۍ داسې وې چې لاړې او په يروشلم کښې اوسېدې. په دې کښې د يهوداه د قبيلې د فارص اولاد د ډلې مشر عوتى وو، چې د عميهود زوئ او د عُمرى نمسے وو. د هغۀ په پلار نيکۀ کښې اِمرى او بانى شامِل وُو. د يهوداه زوئ سِلح د ډلې مشر عساياه وو، چې هغه د خپلې کورنۍ مشر وو. د يهوداه زوئ زارح د ډلې مشر يعواېل وو. ۷‏-۸د بنيامين قبيلې دا کسان لاړل او په يروشلم کښې اوسېدل: د مسلام زوئ سلو، چې مسلام د هُوداوياه زوئ وو، هُوداوياه د هسينوآه زوئ وو او ورسره د يروحام زوئ اِبنياه وو، ايله چې د عُزى زوئ او د ميکرى نمسے وو، د سفطياه زوئ مسلام، سفطياه د رعواېل زوئ وو او رعواېل د اِبنياه زوئ وو. ۹د دې قبيلې نهۀ سوه څلور کم شپېتۀ کورنۍ لاړې او هلته اوسېدې. د دې ليکلې شوى نومونو ټول سړى د کورَنو مشران وُو.

هغه اِمامان چې يروشلم ته د اوسېدو دپاره لاړل

۱۰‏-۱۲په واپس راغلو اِمامانو کښې دا کسان وُو: يدعياه، يهويريب او ياکين. د خلقياه زوئ عزرياه چې د مالِک خُدائ د کور مشر آفسر وو، چې د هغۀ په پلار نيکۀ کښې مسلام، صدوق، مرايوت او اخيطوب شامِل وُو. د يروحام زوئ عداياه، چې د هغۀ په پلار نيکۀ کښې پشحور او مُلکياه شامِل وُو او ورسره د عدى ايل زوئ معسى، چې د هغۀ په پلار نيکۀ کښې يحزيراه، مسلام، مسلميت او اِمير شامِل وُو. ۱۳کوم اِمامان چې د ډلو مشران وُو هغه ټول يو زر اووۀ سوه او شپېتۀ وُو. هغوئ د خُدائ پاک د کور د خِدمت د کار دپاره ښۀ تکړه سړى وُو.

هغه ليويان چې واپس راغلل او په يروشلم کښې اوسېدل

۱۴‏-۱۶دا ليويان يروشلم ته واپس راغلل: د حسوب زوئ سمعياه، چې د هغۀ په پلار نيکۀ کښې د مرارى د ډلې عزريقام او حسبياه شامِل وُو، بقبقر، حرس، جلال او د ميکا زوئ متنياه، چې د هغۀ په پلار نيکۀ کښې زکرى او آسف شامِل وُو، د سمعياه زوئ عبدياه، چې د هغۀ په پلار نيکۀ کښې جلال او يدوتون شامِل وُو، برکياه، چې د آسا زوئ او القنه نمسے وو، چې هغه د نطوفه ښار په علاقه کښې اوسېدو.

د مالِک خُدائ د کور څوکيدارانو راواپس کېدل او په يروشلم کښې اوسېدل

۱۷د مالِک خُدائ د کور څوکيداران په يروشلم کښې اوسېدل: سلوم، عقوب، طلمون او اخيمان. سلوم د هغوئ مشر وو. ۱۸د دې نه مخکښې د هغو ډلو کسان د نَمرخاتۀ طرف د بادشاه د دروازې سره ولاړ وُو. هغوئ به د ليويانو د خېمو په دروازو باندې څوکيدارى کوله. ۱۹د قورې زوئ او د ابى آسف نمسے سلوم، سره د خپلو خلقو چې د قورح ډله وه د مالِک خُدائ د حضُور د خېمې د ننوتلو ځائ حِفاظت ذِمه وار وُو، لکه څنګه چې مخکښې د هغوئ پلار نيکۀ د مالِک خُدائ د اوسېدو د ځائ د حِفاظت ذِمه وار وُو. ۲۰د اِلعازر زوئ فينحاس، په يو وخت کښې د هغوئ مشرى کړې وه او مالِک خُدائ د هغۀ مل وو. ۲۱د مسلمياه زوئ زکرياه هم د مالِک خُدائ د حضُور د خېمې د ننوتلو د ځائ څوکيدار وو. ۲۲ټول دوه سوه او دولس سړى د دروازو دپاره څوکيداران خوښ کړے شوى وُو. د هغوئ نومونه د هغه کلو په مطابق ليکلى شوى وُو چې چرته هغوئ اوسېدل. داؤد او سموئيل پېغمبر د هغوئ پلار نيکۀ په دې اهم کار باندې مقرر کړى وُو. ۲۳هغوئ او د هغوئ اولاد د مالِک خُدائ د خېمې د دروازو د حِفاظت ذِمه وار وُو. ۲۴په هر طرف باندې يوه يوه دروازه وه، شمالى، جنوبى، نَمرخاتۀ او نمرپرېواتۀ ته او د هرې يوې دروازې يو يو مشر څوکيدار وو. ۲۵د هغوئ هغه خپلوان کوم چې په کلو کښې اوسېدل نو هغوئ به وخت په وخت راتلل او د هغوئ سره به يې اووۀ ورځې خِدمت کولو. ۲۶هغه څلور مشران څوکيداران ليويان وُو چې هغوئ له پوره ذِمه وارى ورکړے شوې وه. هغوئ د مالِک خُدائ د کور د کوټو او د هغه قيمتى سامان هم خيال ساتلو چې کوم هلته کېښودے شو. ۲۷هغوئ د مالِک خُدائ کور سره نزدې دېره وُو، ځکه چې د هغوئ کار د دې حِفاظت او په هر سحر کښې د دروازو کولاول وُو.

نور ليويان

۲۸څۀ ليويان د عِبادت د سامان ذِمه وار وُو. چې کله به دا وړلے يا واپس راوړلے شو نو هغوئ به دا شمېرلو. ۲۹نور د مقدس ځائ د سامان، د اوړو، انګورو شرابو، د زيتُونو تېلو، خوشبويۍ او مصالحو ذِمه وار وُو. ۳۰خو د مصالحو د ګډولو ذِمه وارى د اِمامانو وه. ۳۱د قورح د ډلې د ليوى قبيلې د سلوم مشر زوئ چې نوم يې متتياه وو، هغه د هغه روټۍ پخولو ذِمه وار وو چې په نذرانو کښې اِستعمالېدله. ۳۲د قُهات د ډلې څۀ کسان د هر سبت په ورځ د مالِک خُدائ کور دپاره د مقدسې روټۍ تيارولو ذِمه وار وُو. ۳۳د ليويانو څۀ کورنۍ د مالِک خُدائ د کور د سندرو ذِمه وارې وې. د دې کورَنو مشران د مالِک خُدائ د کور په يو څو کوټو کښې اوسېدل او د نورو کارونو کولو نه آزاد وُو، ځکه چې هغوئ به شپه او ورځ کار کولو. ۳۴دا ټول کسان د هغوئ د پلار نيکۀ د نسب نامې په مطابق د ليويانو د کورنۍ مشران وُو. هغوئ د يروشلم د اوسېدونکو خلقو مشران وُو.

د ساول بادشاه پلار نيکۀ او اولاد

(د تاريخ اول کِتاب ۸: ۲۹‏-۳۸)

۳۵يعى ايل د جبعون ښار جوړ کړو او هلته دېره شو. د هغۀ د ښځې نوم معکه وو. ۳۶د هغۀ مشر زوئ عبدون وو او د هغۀ نور زامن دا وُو: صور، قبيس، بعل، نير، ندب، ۳۷جدور، اخيو، زکرياه او مِقلوت ۳۸چې د سِمعام پلار وو. د هغوئ اولاد د خپلې ډلې د نورو کورَنو سره نزدې په يروشلم کښې اوسېدل. ۳۹نير د قيس پلار وو او قيس د ساول پلار وو. د ساول څلور زامن وُو: يُونتن، مُلکيشوَع، ابينداب او اشعبل. ۴۰يُونتن د مريب بعل پلار وو، چې هغه د ميکاه پلار وو. ۴۱د ميکاه څلور زامن وُو: فيتون، مُلک، تاريع او احاز. ۴۲احاز د يعراه پلار وو، چې هغه د دريو زامنو پلار وو: علمت، عزماوت او زمرى. زمرى د موضا پلار وو، ۴۳موضا د بِنعه پلار وو، بِنعه د رفاياه، رفاياه د اليعسه او اليعسه د اصيل پلار وو. ۴۴د اصيل شپږ زامن وُو: عزريقام، بوکرو، اِسمٰعيل، سعرياه، عبدياه او حنان.