د تاريخ اول کِتاب

شپږم باب

د مشرانو اِمامانو نسب نامه

۱د ليوى درې زامن وُو: جيرسون، قُهات او مرارى. ۲د قُهات څلور زامن وُو: عُمرام، اِضهار، حبرون او عُزئيل. ۳د عُمرام دوه زامن هارون او موسىٰ وُو او يوه يې لور مريم وه. د هارون څلور زامن وُو: ندب، ابيهُو، اِلعازر او اِتمر. ۴د اِلعازر اولاد نسل په نسل دا دے: فينحاس، ابيسوع، ۵بُقى، عُزى، ۶زرخياه، مرايوت، ۷امرياه، اخيطوب، ۸صدوق، اخيمعض، ۹عزرياه، يوحانان، ۱۰عزرياه چا چې د مالِک خُدائ په هغه کور کښې خِدمت کولو کوم چې سليمان بادشاه په يروشلم کښې جوړ کړے وو، ۱۱امرياه، اخيطوب، ۱۲صدوق، سلوم، ۱۳خلقياه، عزرياه، ۱۴شراياه او يهوصدق. ۱۵نبوکدنضر بادشاه يهوصدق سره د يهوداه او يروشلم هغه خلقو وويستلو کوم چې مالِک خُدائ پردى مُلک ته جلاوطن کړى وُو.

د ليوى نور اولاد

۱۶د ليوى درې زامن وُو: جيرسون، قُهات او مرارى. ۱۷په هغوئ کښې د هر يو هم زامن وُو. جيرسون د لِبنى او سِمعى پلار وو، ۱۸قُهات د عُمرام، اِضهار، حبرون او عُزئيل پلار وو، ۱۹او مرارى د محلى او موشى پلار وو. دا د نسب‌نامې په مطابق د ليويانو ډلې دى. ۲۰دا نسل په نسل د جيرسون اولاد دے: لِبنى، يحت، زمه، ۲۱يوآخ، عدو، زارح او يترى. ۲۲دا نسل په نسل د قُهات اولاد دے: عميناداب، قورح، اسير، ۲۳القنه، ابى آسف، اسير، ۲۴تحت، اورى اېل، عُزياه او ساول. ۲۵د القنه دوه زامن عماسى او اخيموت وُو. ۲۶دا نسل په نسل د اخيموت اولاد دے: القنه، ضوفى، نحت، ۲۷اِلياب، يروحام او القنه. ۲۸د سموئيل دوه زامن وُو: يوئيل مشر وو او ابياه کشر وو. ۲۹دا نسل په نسل د مرارى اولاد دے: محلى، لِبنى، سِمعى، عُزه، ۳۰سِمعا، حجياه او عساياه.

د مالِک خُدائ د کور سندر‌غاړى

۳۱دا هغه سړى وُو چې داؤد بادشاه د مالِک خُدائ په کور کښې د سندرو خِدمت دپاره مقرر کړى وُو، دا د هغې نه پس وُو چې د لوظ صندوق هلته يوړلے شو. ۳۲هغوئ د مالِک خُدائ د حضُور خېمې په وړاندې د موسيقۍ سره عِبادت کولو، دا د سليمان د مالِک خُدائ کور د جوړولو نه مخکښې وخت وو. هغوئ دا کارونه د اصُولو په مطابق کول. ۳۳چا چې د خپلو زامنو سره خِدمت کولو د هغوئ نسب نامه داسې ده: د قُهات ډله: هيمان چې د اولنو موسيقارانو مشر وو هغه د يوئيل زوئ وو. شا ته د هغۀ نسب نامه داسې ده: حيمان، يوئيل، سموئيل، ۳۴القنه، يروحام، اِلى ايل، توح، ۳۵صُوف، القنه، محت، عماسى، ۳۶القنه، يوئيل، عزرياه، صفنياه، ۳۷تحت، اسير، ابى آسف، قورح، ۳۸اِضهار، قُهات، ليوى او يعقوب. ۳۹آسف د دويمو موسيقارانو مشر وو. د ليوى نه پس د هغۀ نسب نامه داسې ده: آسف، برکياه، سِمعا، ۴۰ميکائيل، بعسياه، مُلکياه، ۴۱اِتنى، زارح، عداياه، ۴۲ايتان، زمه، سِمعى، ۴۳يحت، جيرسون او ليوى. ۴۴د مرارى ډلې ايتان د دريمې سندرې مشر وو. شا ته ليوى ته د هغۀ نسب نامه داسې ده: قيسى، عبدى، ملوک، ۴۵حسبياه، امصياه، خلقياه، ۴۶امصى، بانى، سمر، ۴۷محلى، موشى، مرارى او ليوى. ۴۸نورو ليويانو ته د مالِک خُدائ په کور کښې باقى ټول خِدمت حواله شوے وو.

د هارون اولاد

۴۹خو هارون او د هغۀ اولاد د خوشبويۍ نذرانې پېش کولې او هغه قربانۍ يې پېش کولې چې په قربان‌ګاه باندې سوزولے شوې. هغوئ په زيات مقدس ځائ کښې د ټول عِبادت او د بنى اِسرائيلو د کفارې ادا کولو ذِمه وار وُو. هغوئ دا هر څۀ د هغه اصُولو په مطابق کول کوم چې د خُدائ پاک خِدمت کوُونکى موسىٰ ورته ښودلى وُو. ۵۰دا د هارون اولاد دے: اِلعازر، فينحاس، ابيسوع، ۵۱بُقى، عُزى، زارخياه، ۵۲مرايوت، امرياه، اخيطوب، ۵۳صدوق اواخيمعض.

د ليويانو د اوسېدو ځايُونه

۵۴دا هغه ښارونه دى چې د هارون اولاد ته حواله شوى وُو چې هغه د قُهات ډله ده. هغوئ ته به د هغې زمکې وړومبۍ برخه مِلاوېده کومه چې ليويانو ته حواله شوې وه. ۵۵په دې کښې د يهوداه په علاقه کښې حبرون او د دې نه ګېرچاپېره د څران زمکې شامِلې وې. ۵۶اګر چې د هغه ښار پټى او کلى د يفُنه زوئ کالب په حواله وُو. ۵۷‏-۵۹د پناه دا ښارونه سره د څران د زمکې د هارون اولاد ته حواله شوى وُو: حبرون، لِبنى، يتير، استموع، حيلان، دبير، عسن او بيت شمس. ۶۰د بنيامين په علاقه کښې هغوئ ته دا ښارونه سره د څران د زمکې حواله شوى وُو: جبعه، علمت او عنتوت. دا ټول ديارلس ښارونه وُو چې د هغوئ ټولې کورنۍ په کښې اوسېدلې. ۶۱نَمرخاتۀ طرف ته د منسى په علاقه کښې لس ښارونه د پچې په ذريعه د قُهات پاتې ډلې ته کورنۍ په کورنۍ حواله شوى وُو. ۶۲د جيرسون ډلې ته کورَنو په مطابق ديارلس ښارونه د يساکار، آشر، نفتالى او نَمرخاتۀ طرف ته په بسن کښې د منسى په علاقو کښې حواله شوى وُو. ۶۳هم دغه شان، د روبين، جاد او زبولون په علاقو کښې دولس ښارونه د مرارى ډلې ته کورنۍ په کورنۍ حواله شوى وُو. ۶۴نو داسې بنى اِسرائيلو ليويانو ته د اوسېدو دپاره ښارونه حواله کړل، سره د څران د زمکې چې د دې ښارونو نه ګېرچاپېره وې. ۶۵د يهوداه، شمعون او بنيامين په علاقه کښې هغه ښارونه هم د پچې په ذريعه حواله شوى وُو. د هغه ښارونو ذِکر وړاندې شوې دے. ۶۶د قُهات ډلې څۀ کورَنو ته د اِفرائيم په علاقه کښې ښارونه او د څران زمکې حواله شوې وې: ۶۷شِکم چې د اِفرائيم په غرونو کښې د پناه ښار دے او ورسره جزر، ۶۸يُقمام، بيت‌حورون، ۶۹ايالون او جات رِمون. ۷۰د قُهات پاتې اولاد ته د منسى د نيمې قبيلې د علاقې نه د عانير او بِلهام ښارونه سره د ګېرچاپېره د څران د زمکې حواله شوى وُو. ۷۱د جيرسون ډلې کورَنو ته دا ښارونه، سره د ګېرچاپېره د څران د زمکو حواله شوى وُو: د نَمرخاتۀ منسى په علاقه کښې: په بسن کښې جولان او عستارات. ۷۲د يساکار په علاقه کښې: قادِس، دبرت، ۷۳رامات او عانيم چې د څران زمکې ورسره وې. ۷۴د آشر په علاقه کښې: مسل، عبدون، ۷۵حُقوق او رِحوب چې د څران زمکې ورسره وې. ۷۶د نفتالى په علاقه کښې: په ګليل کښې قادِس، حمون او قريتيم چې د څران زمکې ورسره وې. ۷۷د مرارى ډلې باقى پاتې کورَنو ته دا ښارونه سره د دې نه ګېرچاپېره د څران د زمکو حواله شوى وُو. د زبولون په علاقه کښې: رمون او تبور. ۷۸د اُردن سيند نه پورې د يريحو نَمرخاتۀ طرف ته، د روبين په علاقه کښې: په اُوچته زمکه باندې بصر، يهصه، ۷۹قديمات او مفعت چې د څران زمکې ورسره وې. ۸۰د جاد په علاقه کښې: په جِلعاد کښې رامات، محنايم، ۸۱حسبون او يعزير چې د څران زمکې ورسره وې.