پښتو إنجيل

دَ انخیلِ مقدس مطابق مالك عیسٰی المسیح خدمت کوم چه ازل نه تر ابده دي ، دَ شفا او خلاصون خدمت-

خدائ زمونږ ټول احتیاج مسیح باندے ایمان راوړلو په وسیله پورا کوی .

په انجیلِ مقدس کښي دَ مالك عیسٰی معجزانه مرګ او مړګ نه بیا راژوندی کیدلو په باره کښي مفصّل بیان شته دی یچ مالك عیسٰی المسیح زمونږ لپاره ژوند وکړلو او زمونږ دَ نجات لپاره مړ شو- دا دَ موجوده او راتلونکی واقعاتو شهادت دي.

انجیل مقدس دَ خدائ الهامی کلام چه دَ مالك عیسٰی المسیح شاګردانو په کتابی شکل کښي ولیکلو او نور.

دَ هر یو کتاب په نسبت ډیرو ژبو کښي ترجمه کړي شوي دي .

په آن لائن لوستُلو او اوریدلو لپاره له اصلی یونانی ژبی نه په پښتو ترجمه کړې شوې انخیِلِ شریف دلته شته دی.

لاندې فهرست نه دَ جلد انتخاب وکړئ

بائبل مقدس- انجیلِ مقدس

پښتو توراة: